Nomenklatura czynności dowodowych – oględziny, przeszukanie, przesłuchanie, okazanie

Oględziny miejsca zdarzenia to jedna z pierwszych czynności prowadzonych przez organy procesowe po uzyskaniu informacji o zdarzeniu. Niepowtarzalność tej czynności oraz konieczność zabezpieczenia w jej trakcie materialnych źródeł dowodowych powodują, że bardzo często decyduje ona o późniejszych losach całego postępowania.

Grupa docelowa: tłumacze, tłumacze przysięgli

Liczba szkolonych osób: 20 osób

Założenia organizacyjne

Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających na:

W ramach szkolenia przewidziane są:

W trakcie ćwiczeń organizator zapewni każdej z grup ćwiczeniowych dostęp do sprzętu i materiałów techniki kryminalistycznej.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin 

Termin realizacji szkolenia: 04.02.2017 (sobota)

Miejsce szkolenia: Warszawa

Tematyka szkolenia:  pojęcie i przedmiot oględzin; zasady prowadzenia oględzin; taktyka prowadzenia oględzin; metody, etapy i fazy oględzin; lokalizacja obiektów i śladów; zabezpieczanie formalne i numeracja śladów; sprzęt i środki do oględzin; metody ujawniania i zabezpieczania technicznego śladów; dokumentowanie przebiegu i wyników oględzin, oględziny rzeczy.

Wymagania podstawowe dla uczestników: wykonywanie zawodu tłumacza, tłumacza przysięgłego

Kwalifikacje prowadzących szkolenie: osoby legitymujące się wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym w zakresie nauczania i stosowania techniki kryminalistycznej w Policji, autorzy podręczników i publikacji o tematyce stanowiącej przedmiot szkolenia.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 450 zł.

W ramach opłaty szkoleniowej organizatorzy zapewniają pyszną kawę oraz przekąski w trakcie trwania szkolenia, a także lunch.
Zaświadczenia: uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu 8-godzinnego szkolenia.
W razie problemów, prosimy o kontakt pod adresem email: monika.pawelec@efic.pl.Lista szkoleń


Podstronę finansuje m. st. Warszawa
http://efic.pl/img/zakochaj-sie-w-wwie.png http://efic.pl/img/scwop.png