Zmień język
 
 

Cele

Cele Fundacji EFIC to promowanie jak najszerszego korzystania z nauk sądowych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości w naukach sądowych.

Podstawowym celem Fundacji EFIC jest promowanie wśród przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wprowadzania nowych i wspierania rozwoju istniejących technologii, metod, technik i narzędzi w naukach sądowych. Ambicją Fundacji jest wykorzystanie potencjału nauk sądowych do poprawy współpracy pomiędzy organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości oraz promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zwalczania przestępczości. Jednocześnie Fundacja stawia sobie za cel podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia wszystkim stronom procesu karnego jednolitego dostępu do środków oferowanych przez współczesne nauki sądowe, z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka.

Kolejnym zamierzeniem Fundacji EFIC jest promowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości badań w naukach sądowych i podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Dlatego dążeniem Fundacji EFIC jest jak najszersze upowszechnienie informacji, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, a także propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w naukach sądowych.

Celem Fundacji EFIC jest także promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych na rzecz rozwoju nauk sądowych. Ambicją Fundacji EFIC w tym obszarze jest zaktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań przyczyniających się do rozwoju nauk sądowych oraz do poprawy jakości kształcenia w tym zakresie. Dodatkowym zamierzeniem Fundacji EFIC jest propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego i wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców.

Powyższe cele Fundacja EFIC realizuje w kontekście integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk sądowych.