Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

 
 

O Fundacji

Wizja

Wizją Fundacji EFIC jest poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli poprzez jak najszersze korzystanie z możliwości oferowanych przez współczesne nauki sądowe.

Misja

Misją Fundacji EFIC jest realizowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za wykorzystywanie współczesnych osiągnięć nauk sądowych.

Cele

Cele Fundacji EFIC to promowanie jak najszerszego korzystania z nauk sądowych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości w naukach sądowych. 
 
 

Projekty

Forensic Watch

 

Projekt ma charakter ogólnokrajowy i dotyczy obywatelskiej kontroli w obszarze działania biegłych sądowych w kontekście nowej procedury karnej, zwiększającej możliwości dowodowe stron procesowych.

Sekretariat ENFSI

 

W ramach działalności statutowej Fundacja EFIC w latach 2013 – 2015 obsługiwała administracyjnie i finansowo największą europejską platformę współpracy instytutów, laboratoriów kryminalistycznych oraz ośrodków wykonujących badania z zakresu nauk sądowych, czyli Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych - ENFSI.

Projekty Monopoly

 

Fundacja EFIC współuczestniczy w realizacji projektów finansowanych z tzw. Monopoly Action Grants Programu ISEC Komisji Europejskiej. Projekty te w większości są poświęcone realizacji działań nakierowanych na zapewnienie i poprawę jakości w naukach sądowych poprzez tworzenie podręczników dobrych praktyk laboratoryjnych, założeń do testów międzylaboratoryjnych, opracowywanie metodyk badawczych czy standardów interpretacji wyników badań.