Zmień język
 
 

Forensic Watch

FORENSIC WATCH I – Kontrolowanie kompetencji biegłych

To realizowany na skalę krajową projekt dotyczący biegłych sądowych, w kontekście ich kompetencji do wydawania opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. W ramach projektu rozwijamy ideę nowoczesnego, łatwo dostępnego i uniwersalnego narzędzia służącego bezstronnej ocenie kwalifikacji biegłych i monitorowaniu jakości ich pracy. Mamy nadzieję, że stworzone przez nas narzędzie do oceny kompetencji kandydatów/biegłych sądowych będzie wykorzystywane przez zainteresowane osoby, które z różnych powodów stoją przed wyborem właściwego biegłego sądowego spośród osób deklarujących posiadanie wiadomości specjalnych. Celem projektu jest nie tylko pobudzenie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze nauk sądowych, ale także wsparcie prezesów sądów przy tworzeniu list biegłych, przedstawiających później swoje opinie na rozprawach sądowych. Najwyższą jakość prac realizowanych w ramach projektu zapewnia współpraca z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

FORENSIC WATCH II – Budowanie świadomości obywatelskiej

Ten realizowany od 2015 roku projekt obejmuje dwa moduły. Celem pierwszego z nich jest wdrożenie w praktyce społecznej kontroli nad działalnością biegłych sądowych, szczególnie w trakcie rozpraw przed sądami, podczas których prezentują oni swoje opinie. Drugi moduł obejmuje różnorodne działania zmierzające do informowania opinii publicznej o zasadach procedury karnej oraz o znaczeniu dowodu naukowego, a także działania rzecznicze zmierzające do wprowadzenia przepisów regulujących wykonywanie przez biegłych sądowych ich obowiązków, co powinno przełożyć się także na podniesienie ich kompetencji. W ramach działań stworzyliśmy portal internetowy www.forensicwatch.pl przedstawiający różne kwestie związane z naukami sądowymi oraz pracą biegłych sądowych. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Court Watch Polska oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

FORENSIC WATCH III – Wspieranie niesłusznie skazanych

To projekt dotyczący pomyłek wymiaru sprawiedliwości spowodowanych niestosowaniem, bądź niewłaściwym wykorzystywaniem przez biegłych sądowych osiągnięć współczesnej nauki. Jednym z założeń projektu było opracowanie listy polskich procesów sądowych, które na przestrzeni ostatnich 25 lat zakończyły się wydaniem niesłusznego wyroku z powodu niewłaściwie przeprowadzonych badań kryminalistycznych albo przyjęcia błędnego dowodu naukowego. Analiza polskich i zagranicznych procesów sądowych, które na przestrzeni ostatnich 25 lat zakończyły się wydaniem niesłusznego wyroku z powodu niewłaściwie przeprowadzonych badań umożliwiła nam sformułowanie rekomendacji. Dotyczą one zapobiegania bądź naprawy pomyłek sądowych spowodowanych przyjęciem błędnych dowodów naukowych, co w efekcie powinno prowadzić do zwiększenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości. W ramach tego projektu obecnie zamierzamy podjąć współpracę z uznanymi zagranicznymi instytucjami, których szerokie doświadczenie w omawianym obszarze zagwarantuje powodzenie naszych dalszych działań.

PROJEKTY FORENSIC WATCH SĄ WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)
W RAMACH GRANTU "OBYWATELE DLA DEMOKRACJI", KTÓREGO OPERATOREM JEST FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO
I POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Odwiedź stronę projektu