Zmień język

Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

 
 

O Fundacji

Wizja

Wizją Fundacji EFIC jest poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli poprzez jak najszersze korzystanie z możliwości oferowanych przez współczesne nauki sądowe.

Misja

Misją Fundacji EFIC jest realizowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za wykorzystywanie współczesnych osiągnięć nauk sądowych.

Cele

Cele Fundacji EFIC to promowanie jak najszerszego korzystania z nauk sądowych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości w naukach sądowych. 
 
 

Projekty

Forensic Watch

 

Program ForensicWatch obecnie jest realizowany . w formie wiązki projektów poświęconych działaniom z zakresu obywatelskiej kontroli wymiaru sprawiedliwości w obszarze funkcjonowania biegłych sądowych. Fundacja prowadzi działania poświęcone poprawie kompetencji biegłych sądowych w Polsce oraz budowaniu świadomości społecznej na temat możliwości i ograniczeń współczesnych nauk sądowych. Działania te prowadzone są w głównej mierze poprzez stronę internetową www.forensicwatch.pl, jak również w drodze bezpośrednich kontaktów z obywatelami.

ILEAnet

 

Projekt ILEANet jest poświęcony budowaniu sieci służącej monitorowaniu działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w Europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na rzecz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem Fundacji jako partnera krajowego jest koordynowanie współpracy zainteresowanych podmiotów krajowych, zaś jako lidera jednego z komponentów roboczych projektu – dokonywanie analiz działalności badawczo-rozwojowej w obszarach zainteresowania sieci ILEANet oraz opracowywanie rekomendacji.

Euro Expert

 

Organizacja EuroExpert to paneuropejska sieć skupiająca stowarzyszenia biegłych sądowych i organizacje działające na ich rzecz w krajach europejskich. Fundacja EFIC pełni rolę koordynatora flagowego narzędzia sieci - EuroExpertFinder oraz punktu kontaktowego dla organizacji zrzeszających biegłych sądowych w Polsce, zainteresowanych udziałem w pracach EuroExpert.