Zmień język
 
 

Wizja

Wizją Fundacji EFIC jest poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli poprzez jak najszersze korzystanie z możliwości oferowanych przez współczesne nauki sądowe.

W drugiej połowie 2011 roku, w trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, kraje członkowskie zdecydowały o przyjęciu dokumentu Konkluzje Rady UE nt. wizji Europejskich Nauk Sądowych 2020 obejmującej utworzenie Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych oraz rozwój infrastruktury nauk sądowych w Europie (ang. Council conclusions on the vision for European Forensic Science 2020 including the creation of a European Forensic Science Area and the development of forensic science infrastructure in Europe).

W dokumencie tym wymieniono dziesięć kluczowych kierunków rozwoju europejskich nauk sądowych:

  1. akredytacja instytutów nauk sądowych i laboratoriów kryminalistycznych;
  2. poszanowanie minimalnych kryteriów kompetencji personelu;
  3. opracowywanie podręczników dobrych praktyk i ich stosowanie w codziennej praktyce instytutów nauk sądowych i laboratoriów kryminalistycznych;
  4. prowadzenie testów biegłości w naukach sądowych;
  5. stosowanie norm jakości w trakcie dokonywania oględzin miejsca zdarzenia, a także nadzór nad obiegiem materiału dowodowego, począwszy od miejsca zdarzenia aż do sali sądowej;
  6. uznawanie wyników badań kryminalistycznych za równoważne na szczeblu międzynarodowym w celu uniknięcia unieważniania dowodów ze względu na różnice techniczne i jakościowe;
  7. wprowadzenie optymalnych sposobów tworzenia, uzupełniania i wykorzystywania kryminalistycznych baz danych;
  8. wykorzystywanie osiągnięć nauk sądowych w walce z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i innymi działaniami przestępczymi;
  9. pogłębianie wiedzy na temat możliwości płynących z nauk sądowych, w szczególności poprzez tworzenie odpowiednich programów szkolenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
  10. rozwój infrastruktury nauk sądowych poprzez realizowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z Wizją Europejskich Nauk Sądowych 2020, która często nazywana jest także „Polską Inicjatywą w Naukach Sądowych” (ang. Polish Forensic Initiative), powyższe kierunki wyznaczają Europejski Obszar Nauk Sądowych. Osiągnięcie postępu w tych kierunkach powinno istotnie wpłynąć na poprawę skuteczności wymiaru sprawiedliwości i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.

Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych w pełni podziela zarysowaną w trakcie Polskiej Prezydencji wizję europejskich nauk sądowych. Podejmowane przez Fundację działania i stawiane cele koncentrują się głównie wokół przedsięwzięć o zasięgu europejskim, służących zapewnieniu jak najwyższej jakości w naukach sądowych.