Zmień język
 
 

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Nazwa Fundacji to "Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych". Fundacja może używać również nazwy skróconej: "Fundacja EFIC".
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może podejmować działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, zwany w dalszej części Statutu „Ministrem”.

§ 5
 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§6
 1. Fundacja dla realizacji celów statutowych może tworzyć oddziały, zakłady, biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Oddziały, zakłady, biura, filie oraz przedstawicielstwa są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Zakres działania jednostki organizacyjnej określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Fundacji.
 4. Oddziały mogą prowadzić wszystkie formy działalności przewidziane dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji
§ 7

Celem Fundacji jest:

 1. propagowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych oraz podnoszenie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych informacji, wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk z obszaru bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 3. wspieranie rozwoju istniejących i promowanie nowych technologii, metod, technik oraz narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości,
 4. promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpraca pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie,
 5. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia jakości kształcenia w tym zakresie,
 6. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 7. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesną naukę i technikę służących poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczności wymiaru sprawiedliwości, z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 8. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 9. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości.
§ 8
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. inicjowanie i wspieranie realizacji projektów naukowo-badawczych, wdrożeniowych oraz koordynacyjnych o niedochodowym charakterze w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
  2. inicjowanie i organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, wykładów i kursów o niedochodowym charakterze,
  3. wspieranie inicjatyw oświatowych oraz szkoleniowych o niedochodowym charakterze,
  4. inicjowanie i organizowanie wystaw, imprez i konkursów, spotkań i zjazdów o niedochodowym charakterze,
  5. prowadzenie działań informacyjnych, strażniczych i rzeczniczych,
  6. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w kraju i zagranicą,
  7. współpracę ze środowiskiem edukacji, nauki, kultury w kraju i zagranicą,
  8. udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego przedsięwzięć, które mogą się przyczynić do osiągnięcia celów Fundacji,
  9. fundowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.
 2. Fundacja może również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
 3. Fundacja może uczestniczyć w innych podmiotach działających dla realizacji jej celów statutowych, a także wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 9
 1. Fundacja w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  1. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
  2. wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
  3. wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,
  4. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
  5. pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
  6. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
  7. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z,
  8. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,
  9. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
  10. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
  11. działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
  12. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
  13. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
  14. pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
  15. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z, w zakresie wykraczającym poza przedmiot odpowiedzialności statutowej określony w § 8 ust. 1,
  16. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z, w zakresie wykraczającym poza przedmiot działalności statutowej określony w § 8 ust. 1,
  17. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
  18. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
  19. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
  20. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,
  21. działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,
  22. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
  23. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
  24. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
  25. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
  26. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z, w zakresie wykraczającym poza przedmiot działalności statutowej określony w § 8 ust. 1,
  27. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
  28. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B, w zakresie wykraczającym poza przedmiot działalności statutowej określony w § 8 ust. 1,
  29. działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
 2. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić przez Zarząd lub jednostki organizacyjne Fundacji.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji
§ 10
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundator przeznacza kwotę 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
§ 11

Dochodami Fundacji mogą być:

 1. subwencje, dotacje, darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez instytucje krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe, osoby prawne,
 2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne,
 3. granty,
 4. dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 5. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych i niemajątkowych,
 7. odsetki bankowe oraz inne dochody z operacji finansowych.
§ 12
 1. Gospodarka finansowa oraz ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest według przepisów prawa polskiego właściwych dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminach wewnętrznych Fundacji, które w szczególności określają zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystywania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.
 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od Fundatora lub darczyńców, członków organów lub od pracowników fundacji i ich osób bliskich oraz od podmiotów, w których te osoby uczestniczą.

Rozdział IV

Organy Fundacji
§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji – organ opiniodawczy i doradczy, sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji – organ zarządzający.
§ 16
 1. Rada Fundacji może powoływać Radę Naukową.
 2. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Projektowe.
Rada Fundacji
§ 17
 1. Rada jest najwyższym i kolegialnym organem nadzoru Fundacji, o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i doradczych, niezależnym od Zarządu i nie podlegającym Zarządowi w zakresie wykonywanych funkcji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego.
 3. Członków Rady fundacji na czas nieokreślony powołuje Fundator, przy czym następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla uzupełnienia jej składu, powołuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, w obecności wszystkich jej aktualnych członków.
 4. Członkowie Rady fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, ani pozostawać w związku małżeńskim.
 5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, lecz mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  3. śmierci członka Rady Fundacji,
  4. odwołania.
 8. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w przypadku:
  1. przyczyn losowych powodujących trwałą niezdolność do pracy w Radzie Fundacji,
  2. niepełnienia funkcji członka Rady Fundacji dłużej niż 12 miesięcy lub pełnienia jej w sposób nienależyty,
  3. rażącego naruszenia postanowień Statutu,
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
 9. Ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać na swoje miejsce osobę, która w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę przez Radę Fundacji przy powoływaniu nowego członka.
 10. W uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może zawiesić członka Rady Fundacji w jego czynnościach na jego pisemny wniosek lub w przypadku okresowej niezdolności do wykonywania czynności statutowych na okres tej niezdolności.
§ 18

Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 2. opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z działalności Fundacji oraz rachunku zysków i strat,
 3. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
 4. występowanie do Zarządu Fundacji, Rady Naukowej Fundacji i Rad Projektowych Fundacji z wnioskami dotyczącym
 5. i działalności Fundacji,
 6. uzupełnianie składu oraz odwoływanie członków Rady Fundacji,
 7. zapraszanie osób do udziału w pracach Rady Naukowej Fundacji,
 8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 9. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji oraz zasad i trybu jego wypłacania,
 10. uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji,
 11. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji,
 12. uchwalanie na wniosek Zarządu Fundacji zmian w Statucie,
 13. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji uchwał w sprawie powoływania przez Fundację innych organizacji oraz w sprawie przystąpienia Fundacji do innych organizacji,
 14. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawie rozwiązywania Fundacji, likwidacji Fundacji i przeznaczenia pozostałego po jej likwidacji majątku.
§ 19
 1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona na czas nieokreślony Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego.
 2. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
 3. Czynności w imieniu Rady Fundacji wykonuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w uzasadnionych sytuacjach inny upoważniony członek Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz na rok na wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2. co najmniej połowy członków Rady Fundacji,
  3. Zarządu Fundacji.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z powiadomieniem członków Rady o miejscu, terminie i porządku obrad, a także z zapewnieniem niezbędnych materiałów, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.
 6. Członek Rady Fundacji bierze udział w obradach osobiście.
 7. Posiedzenie Rady Fundacji otwiera i prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez Przewodniczącego członek Rady Fundacji.
 8. W obradach Rady Fundacji z głosem doradczym uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 9. Do udziału w obradach Rady Fundacji z głosem doradczym mogą być zapraszani członkowie Rady Naukowej, przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a także przedstawiciele osób prawnych i osoby fizyczne, których obecność w trakcie obrad jest Rady Fundacji jest uzasadniona.
 10. W sprawach należących do kompetencji Rady Fundacji decyzje są podejmowane w formie uchwał.
 11. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowanie, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 12. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
 13. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 14. Kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, a w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, wymaga podjęcie uchwał w sprawach:
  1. odwołania członka Rady Fundacji,
  2. wyboru i odwołania Wiceprezesa oraz członka Zarządu Fundacji,
  3. powołania przez Fundację innych organizacji,
  4. przystąpienia Fundacji do innych organizacji.
 15. Jednomyślnej decyzji w obecności wszystkich członków Rady Fundacji wymaga podjęcie uchwał dotyczących:
  1. wyboru członka Rady Fundacji,
  2. wyboru i odwołania Prezesa Zarządu Fundacji,
  3. zmiany Statutu,
  4. połączenia Fundacji z inną Fundacją,
  5. likwidacji Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 20
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
 2. Zarząd jak i poszczególnych jego członków powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały, określając funkcje które mają być pełnione przez poszczególnych członków Zarządu Fundacji, z tym, że kandydatów na stanowiska Wiceprezesa i członka Zarządu Fundacji każdorazowo proponuje Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji są powołani na czas nieokreślony.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  3. śmierci członka Zarządu Fundacji,
  4. odwołania.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Rad e Fundacji w przypadku:
  1. przyczyn losowych powodujących trwałą niezdolność do pracy w Zarządzie Fundacji,
  2. niepełnienie funkcji członka Zarządu Fundacji dłużej niż 3 miesiące lub pełnienie w sposób nienależyty,
  3. rażącego naruszenia postanowień Statutu,
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji w Fundacji wynagrodzenie.
§ 21
 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i jej reprezentacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i jej reprezentacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
 3. Do podejmowania oświadczeń woli kierowanych do Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu.
§ 22
 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością wykonawczą Fundacji, odpowiada za realizację jej statutowych celów oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. podejmowanie i realizacja wszelkich uchwał, które nie są zastrzeżone Rady Fundacji,
  2. wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
  3. kierowanie bieżącą pracą Fundacji i zarządzanie jej majątkiem,
  4. opracowywanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych i przedkładanie ich Radzie Fundacji do zaopiniowania,
  5. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  6. opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie Fundacji do zaopiniowania,
  7. uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich właściwym organom,
  8. powoływanie oraz odwoływanie członków Rad Projektowych Fundacji,
  9. uchwalanie polityki rachunkowości,
  10. tworzenie i znoszenie oddziałów, zakładów, biur, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
  11. uchwalanie Regulaminów jednostek organizacyjnych Fundacji,
  12. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
  13. ustalanie wielkości zatrudnienia i ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
  14. uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
  15. przedkładanie Ministrowi i Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Fundacji,
  16. uchwalanie Regulaminu Zarządu Fundacji i przedkładanie go Radzie Fundacji do zatwierdzenia,
  17. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu,
  18. składanie wniosku do Rady Fundacji w sprawie powoływania przez Fundację innych organizacji oraz w sprawie przystąpienia Fundacji do innych organizacji,
  19. składanie wniosku do Rady Fundacji o likwidację Fundacji i przeznaczeniu pozostałego po jej likwidacji majątku.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje i uchwały zgodnie ze Statutem, ustawą o fundacjach i zasadami ekonomicznego działania.
 4. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 5. Każdy członek Zarządu Fundacji ma jeden głos.
 6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Jednomyślnej decyzji w obecności wszystkich członków Zarządu wymaga podjęcie uchwał dotyczących skierowania do Rady Fundacji wniosku Zarządu o:
  1. zmianę Statutu,
  2. połączenie Fundacji z inną Fundacją,
  3. likwidację Fundacji.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji po otrzymaniu zaproszenia.
 10. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez Prezesa.
Rada Naukowa Fundacji
§ 23
 1. W celu zapewnienia Fundacji wsparcia w wyznaczaniu i osiągania celów statutowych Fundacja może powołać Radę Naukową Fundacji.
 2. Rada Naukowa jest zespołem opiniodawczo-doradczym Fundacji, a udział w jej pracach jest nieodpłatny.
 3. Rada Naukowa Fundacji przedstawia Radzie Fundacji i Zarządowi Fundacji opinie dotyczące podejmowanych działań, a także doradza w sposobach ich realizacji.
 4. Do Rady Naukowej Fundacji są zapraszane osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych działających w obszarze nauk sądowych i pokrewnych.
 5. Członkowie Rady Naukowej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy współpracują z Przewodniczącym Rady Fundacji i Prezesem Zarządu Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Naukowej ustaje na skutek:
  1. odwołania,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  3. śmierć członka Rady Naukowej.
 7. Rada Naukowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb.
 8. Posiedzenie Rady Naukowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 9. W posiedzeniach Rady Naukowej mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji.
Rady Projektowe Fundacji
§ 24
 1. W celu zapewnienia Fundacji wsparcia w realizacji projektów może ona powołać Rady Projektowe Fundacji.
 2. Rada Projektowa Fundacji jest zespołem opiniodawczo-doradczym Fundacji składającym się z osób kompetentnych w obszarze realizowanego projektu.
 3. Rada Projektowa Fundacji w zakresie swoich kompetencji może w imieniu Fundacji nadzorować realizację projektu, do którego została powołana, występować do organów Fundacji z wnioskami dotyczącymi realizacji projektu, przedstawiać organom Fundacji propozycje kierunków realizacji projektu, a także opiniować przedstawione jej kwestie w związku z realizacją projektu.
 4. Członków Rady Projektowej i Fundacji powołuje Zarząd Fundacji wyznaczając z ich grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
 5. Członkostwo w Radzie Projektowej Fundacji jest nieodpłatne, chyba że Zarząd Fundacji postanowi inaczej.
 6. Przewodniczący Rady Projektowej Fundacji może wnioskować o rozszerzenie składu Rady Projektowej Fundacji o inne osoby wraz z podaniem zadań przewidzianych do wykonania przez te osoby.
 7. Członek Rady Projektowej Fundacji może zostać odwołany przez Zarząd Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Projektowej Fundacji lub na wniosek członka Zarządu Fundacji.
 8. Członkostwo w Radzie Projektowej Fundacji ustaje na skutek:
  1. odwołania w wyniku decyzji Zarządu Fundacji,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
  3. śmierć członka Rady Projektowej.
 9. Rada Projektowa Fundacji ulega samoistnemu rozwiązaniu po zakończeniu przez Fundację realizacji projektu, do którego była ona powołana.
 10. Rada Projektowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, w składzie odpowiednim do realizowanego zadania.
 11. Regulamin działania Rady Projektowej Fundacji ustala jej Przewodniczący.

Rozdział V

Likwidacja Fundacji
§ 25
 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie oraz niniejszym Statucie podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań, a przeprowadzona przez Zarząd Fundacji i Radę Fundacji analiza możliwości pozyskania środków finansowych na ich pokrycie nie wskazuje na szanse ich otrzymania.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji zobowiązana jest stwierdzić stan likwidacji Fundacji określając w uchwale przeznaczenie pozostałego po likwidacji Fundacji majątku Fundacji oraz osobę likwidatora.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator, któremu przysługuje prawo do wynagrodzenia.
 5. Z chwilą powołania likwidatora Zarząd Fundacji ulega rozwiązaniu, a jego prawa i obowiązki przejmuje likwidator.
 6. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji Fundacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji, a w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji. W tych granicach Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 3 określa podział tego majątku, jak również nieodpłatne przekazanie poszczególnych składników jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym cele podobne do celów Fundacji.
 7. Rada Fundacji przyjmuje sprawozdanie likwidatora o stwierdzeniu likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu majątku.
 8. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra. Z chwilą zawiadomienia Ministra o stwierdzeniu likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku Fundacji Rada Fundacji ulega rozwiązaniu.