Zmień język

Ocena wiarygodności dowodu z opinii biegłego

Liczba osób: 20.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin.
Termin realizacji szkolenia: 04.03.2017 (sobota).
Miejsce szkolenia: Warszawa.
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 450 zł.
W ramach opłaty szkoleniowej organizatorzy zapewniają pyszną kawę oraz przekąski w trakcie trwania szkolenia, a także lunch.
Zaświadczenia: uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu 8-godzinnego szkolenia.
W razie problemów, prosimy o kontakt pod adresem email: monika.pawelec@efic.pl.

Współcześnie w coraz większym stopniu wynik postępowania sądowego zależy od wiedzy i umiejętności biegłych, którzy dysponują specjalistyczną wiedzą. Należy jednak zwrócić uwagę, że żadna dziedzina nauki nie pozwala na przewidywanie ze 100% pewnością. Z tego względu, każda opinia biegłego, niezależnie od jego specjalizacji, bazuje na elementach statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Niestety, te elementy są często pomijane w samych opiniach lub pojawiają się jedynie w niewielkim stopniu. W efekcie może zostać przedstawiona opinia, która może łatwo doprowadzić to złej oceny przez sąd wartości dowodowej danej ekspertyzy. Dodatkowo ta opinia i jej bezsporność, bywa często przeceniania przez samych biegłych. Co ważniejsze, ocena taka często jest opierana na subiektywnym doświadczeniu, a wartości prawdopodobieństwa podawane są często bez odpowiednich wyliczeń. Jest to o tyle niepokojące, gdyż to właśnie zadaniem biegłych jest przedstawienie sądowi aktualnego stanu nauki, a co równie ważne, zrobienie tego w sposób zrozumiały dla osoby nie będącej ekspertem w danej dziedzinie. Istotnym faktem jest też fakt, że sami biegli często w sposób intuicyjny rozumieją zasady prawdopodobieństwa. Niestety, reguły prawdopodobieństwa są sprzeczne z intuicją co w efekcie powoduje, że takie zrozumienie problematyki jest niewystarczające.

Celem tego kursu jest umożliwienie sądowi i pełnomocnikom procesowym, niezależnie od tego, czego dotyczy opinia, szybka i sprawna ocena wiarygodności naukowej opinii biegłego. Na początku przedstawione zostaną właściwości ludzkiej percepcji wpływające na ludzką ocenę prawdopodobieństwa. W kolejnym kroku pokazane zostaną podstawowe właściwości prawdopodobieństwa. Następnie zaprezentowane zostaną elementy statystyki, z zaznaczeniem problemów doboru próbki oraz przybliżonych własności populacji. Po szybkim omówieniu podstaw teoretycznych prawdopodobieństwa i analizy statystycznej wskazane zostaną błędy pojawiające się w interpretacji opinii biegłych. Każdy z tego rodzaju błędów zostanie omówiony, wskazane zostaną źródła błędnego wnioskowania oraz jak wyglądają prawidłowe wnioski w przytoczonych sytuacjach. Przedstawione zostaną zarówno przykłady obrazujące zasady działania danych reguł prawdopodobieństwa jak i również sytuacje z rozpraw sądowych, w których decydującą role odegrało błędne zrozumienie przedstawianych zasad. Zwrócona zostanie uwaga na błędy wynikające z niewłaściwego posługiwania się prawdopodobieństwem warunkowym, oraz trudności wynikające z konieczności posiadania odpowiedniej próbki z dla oszacowania właściwości danej populacji. W kolejnym kroku  przedyskutowane zostaną poziomy i zakresy pytań na które biegli mogą odpowiadać wykorzystując wiedzę ekspercką. Dyskusji poddana będzie także możliwość wykorzystania dowodu naukowego na różnym poziomie problemu stawianego przed biegłym. Co ważne, pokazane zostaną metody ułatwiające ocenę jakości opinii biegłego niezależnie od jego specjalizacji. W efekcie osoby kończące kurs będą dysponowały dodatkowa wiedza i narzędziami pozwalającymi szybko i sprawnie znaleźć słabe punkty przedstawianych opinii, lub wykryć opinie nieposiadające naukowego uzasadnienia.

 

Prowadzący:

Michał Górski - absolwent wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW (lic.), a także absolwent wydziału Psychologii UW w ramach kolegium MISMaP (mgr). Doktorant Kolegium MISMaP. Zajmuje się optymalizacją prowadzonych postępowań poprzez ograniczanie obszaru poszukiwań nieznanego sprawcy serii przestępstw (profilowanie geograficzne) oraz możliwościami wykorzystania nowoczesnych technik analitycznych na potrzeby organów ścigania. Pierwszy i aktualnie jedyny w kraju certyfikowany przez CGPATC specjalista z zakresu profilowania geograficznego.Lista szkoleń


Podstronę finansuje m. st. Warszawa
http://efic.pl/img/zakochaj-sie-w-wwie.png http://efic.pl/img/scwop.png