Zmień język
 
 

Partnerzy

Fundacja EFIC współpracuje z:


Centrum Nauk Sądowych UW

Międzywydziałowa jednostka, która prowadzi interdyscyplinarne badania oraz studia łączące dorobek psychologii, biologii, chemii, fizyki oraz prawa i kryminalistyki. W Centrum utworzono Biuro Ekspertyz, które wykonuje ekspertyzy sądowe, wydaje opinie i udziela porad, m.in. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw. Kadra CNS UW to przedstawiciele pięciu Wydziałów UW stanowiących fundament działalności Centrum (Wydziały Prawa, Psychologii, Biologii, Fizyki i Chemii) oraz współpracownicy z innych jednostek naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także stali kooperanci spoza UW (biegli sądowi, eksperci z zakresu specyficznych dyscyplin pracy policyjnej, medycy sądowi, informatycy i inżynierowie). Dzięki ścisłej współpracy między Wydziałami tworzącymi CNS UW, dysponuje ono nowoczesnymi laboratoriami i sprzętem badawczym, oraz wykwalifikowanym personelem technicznym do jego obsługi. Uniwersytet Warszawski ma ogromne doświadczenie w realizacji projektów badawczych, prowadzeniu prac rozwojowych oraz wdrażaniu nowych rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.
 


Fundacja Court Watch Polska

Organizacja wspierająca pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości poprzez prowadzenie obywatelskiego monitoringu sądów. Powstała w celu długofalowej realizacji w Polsce idei Court Watch, czyli ruchu społecznego o zasięgu międzynarodowym, którego celem jest sprawowanie obywatelskiej kontroli nad pracą sądów. Celem ruchu jest poprawa jakości służby publicznej jaką pełnią w demokratycznym państwie sądy. Głównym sposobem realizacji tego celu jest propagowanie i organizowanie obywatelskiego monitoringu pracy sądów. Jest on realizowany przez zwykłych obywateli – wolontariuszy, którzy biorą udział w rozprawach jako publiczność. Fundacja rekrutuje, szkoli i pomaga obserwatorom pełnić tę rolę w swoich lokalnych sądach. Na podstawie zebranych przez obserwatorów danych opracowuje analizy i rekomendacje dla poszczególnych sądów oraz całego sądowego wymiaru sprawiedliwości. Fundacja powstała w kwietniu 2010 roku i jest organizacją non-profit.
 


Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym przede wszystkim ekspertów i biegłych sądowych, przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów, jak i sympatyków, a także wszelkie osoby zainteresowane działalnością w ramach wymienionych zawodów. PTEiBS wspólnie z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej jest organizatorem "Akademii Biegłych” (więcej informacji: https://www.uth.edu.pl/oferta-studiow/podyplomowe/akademia-bieglych).
 Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to nowo powstała organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Członkami Paragrafu 22 są młodzi prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których - choć wybrali różne ścieżki kariery - łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Celem organizacji jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych. Nazwa „Paragraf 22” w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również Towarzystwo Paragraf 22 tropi prawne niedorzeczności, poddaje je pod dyskusję, skłania do refleksji i proponuje rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.
 

Stowarzyszenie STOP MANIPULACJI

Stowarzyszenie STOP MANIPULACJI prowadzi działania mające na celu pomoc poszkodowanym ofiarom pomówień i błędów w opiniowaniu sądowym w sprawach rodzinnych i karnych o przemoc i molestowanie dzieci. Stowarzyszenie zajmuje się także sporządzaniem specjalistycznych ekspertyz krytycznych dla sądu dotyczących opinii psychologicznych, pedagogicznych, seksuologicznych, a także monitorowaniem spraw sądowych, uczestniczeniem w procesach jako przedstawiciel społeczny. STOP MANIPULACJI podejmuje także różnego rodzaju inicjatywy w kierunku przeciwdziałania zjawisku fałszywych oskarżeń o przemoc i molestowanie, nierzetelnego opiniowania psychologicznego, nadużyć psychologicznych w psychoterapii.