Zmień język
 
 

Projekty Monopoly

W 2009 roku Komisja Europejska przyznała ENFSI status organizacji wiodącej w zakresie współpracy pomiędzy instytutami nauk sądowych i laboratoriami kryminalistycznymi w Europie (tzw. Monopoly Status). W wyniku tej decyzji, począwszy od 2011 roku, ENFSI otrzymuje wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej na realizację działań zbieżnych z priorytetami Unii Europejskiej. Działania podejmowane w ramach projektów Monopoly realizowane są głównie przez ekspertów pochodzących z instytutów i laboratoriów zrzeszonych w ENFSI, natomiast za koordynację i zarządzanie finansowe od 2013 do kwietnia 2016 roku odpowiedzialna była Fundacja EFIC. W ramach tej działalności Fundacja rokrocznie koordynowała i obsługiwała finansowo ponad 20 różnych działań realizowanych równolegle przez około 100 osób z ponad 20 krajów.

Pierwszy Projekt Monopoly realizowany przez ENFSI, czyli MP2009, dotyczył poprawy jakości w europejskich naukach sądowych (ang. Sustainable Quality within European Forensic Science) i rozpoczął się 16 grudnia 2010 roku, a w jego realizację było zaangażowanych siedemnaście organizacji. Były to głównie instytuty i laboratoria kryminalistyczne będące członkami ENFSI, choć sam projekt polegał na współpracy między innymi z międzynarodowymi organizacjami działającymi na polu akredytacji. W ramach MP2009 realizowano działania polegające na wymianie i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk dotyczących zarządzania jakością w naukach sądowych. Realizacja projektu trwała ponad 36 miesięcy. W połowie 2014 roku, sporządzone przez Fundację EFIC rozliczenie finansowe tego projektu Komisja Europejska zaakceptowała bez uwag.

Tematem przewodnim MP2010 była interpretacja wyników badań kryminalistycznych. Trzyletni projekt realizowany pod nazwą Strenghtening the Evaluation of Forensic Results in Europe rozpoczął się 1 stycznia 2012 roku, a w jego realizację zaangażowanych było szesnastu partnerów. Jednym z głównych działań było opracowanie dokumentu kierunkowego opisującego zasady i sposoby interpretacji wyników badań w naukach sądowych. Dodatkowo, w ramach MP2010 przeprowadzono m.in. serię szkoleń i warsztatów z zakresu kryminalistycznych badań broni palnej i pozostałości powystrzałowych, opracowano wytyczne dotyczące ilościowych badań narkotyków, a także przeprowadzono ocenę testów biegłości w ramach informatyki śledczej.

Projekt MP2011, poświęcony metodologiom prowadzenia badań w ramach różnych dyscyplin nauk sądowych (ang. Improving Forensic Methodologies Across Europe) wystartował 1 stycznia 2013 roku i trwał do końca 2015 roku. Był on prowadzony przez ekspertów z osiemnastu ośrodków badawczych. Celem tego projektu było zrewidowanie metodologii wykorzystywanych między innymi do: określania wieku dokumentów oraz tuszy, badań włókien, identyfikacji mówcy, oraz badań wizualnych.

MP2012 to projekt dedykowany podręcznikom dobrych praktyk w naukach sądowych (ang. Towards European Standardistaion through Best Practice Manuals). Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2014 roku, trwała 2 lata, i podobnie jak poprzedni MP, zakończyła się 31 grudnia 2015 roku. Kluczowym celem tego projektu było ujednolicenie podręczników dobrych praktyk stosowanych przez europejskie instytuty nauk sądowych i laboratoria kryminalistyczne. Ujednolicone podręczniki obejmą wiele praktycznych aspektów nauk sądowych, począwszy od oględzin miejsc zdarzeń, skończywszy zaś na metodach badawczych stosowanych w laboratoriach. W porównaniu z wcześniejszymi edycjami Monopoly, MP 2012 realizowany był przez największą jak dotąd grupę ekspertów i liczbę organizacji partnerujących – został on bowiem tak zaprojektowany, aby zaangażować całą społeczność ENFSI.

Kolejny projekt realizowany przez ENFSI w formule Monopoly, czyli MP2013, jest poświęcony Wizji Europejskich Nauk Sądowych 2020 (ang. Towards the Vision for European Forensic Science 2020). Oficjalnie został on rozpoczęty 1 stycznia 2015 roku i będzie trwał dwa lata. Zgodnie z założeniami projektu, jego realizacja przyczyni się do rozwoju kryminalistycznych baz danych, m.in. substancji łatwopalnych oraz pozostałości popożarowych, do opracowania założeń testów biegłości w badaniach daktyloskopijnych, a także do stworzenia programu komputerowego pomocnego przy wyliczaniu prawdopodobieństwa w badaniach DNA. Projekt jest realizowany przez osiemnaście podmiotów, z których większość to członkowie ENFSI. Ich działania są dodatkowo wspierane przez partnerskie placówki uniwersyteckie.