Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 12-11-2012 r. do 31-12-2013 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer podatkowy NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, ul. Aleja Wyzwolenia 3-5/29, 00-572 Warszawa, e-mail: sekretariat@efic.pl

W związku z tym, że Fundacja została zarejestrowana w listopadzie 2012 r. i faktycznie rozpoczęła działalność statutową z początkiem roku 2013, nie sporządzano sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2012, o czym ministerstwo nadzorujące działalność Fundacji zostało poinformowane pismem l. dz. 1/644/2013 z dnia 30.12.2013 r. Tak więc niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 12-11-2012 r. do 31-12-2013 r.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

W dniu 07 września 2012 r. Rada Fundacji dokonała wyboru Prezesa Zarządu Fundacji w składzie:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (Uchwała nr 2 Rady Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Następnie, na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Fundacji powołał do Zarządu następujące osoby:

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA;

Członek Zarządu - Krzysztof Jerzy PIOTROWSKI.

(Uchwała nr 4 Rady Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” z dnia 07 września 2012 r.).

W związku z długotrwałą chorobą członka zarządu Fundacji Jerzego Piotrowskiego w dniu 27 marca 2013 r. Rada Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” odwołała członka zarządu Krzysztofa Jerzego Piotrowskiego (Uchwała nr 6) i na jego miejsce powołała Beatę Stefańską (Uchwała nr 7).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

 1. propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości w naukach sądowych i podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie informacji, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w naukach sądowych,
 3. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w naukach sądowych,
 4. promowanie współpracy pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, poprzez wykorzystanie potencjału nauk sądowych i promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zwalczania przestępczości,
 5. promowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitego dostępu do zdobyczy współczesnych nauk sądowych oraz stosowania obowiązujących norm w stosunku do wszystkich stron procesu karnego,
 6. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesne nauki sądowe z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 7. promowanie wśród przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wprowadzania nowych i wspierania rozwoju istniejących technologii, metod, technik i narzędzi w naukach sądowych,
 8. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań przyczyniających się do rozwoju nauk sądowych oraz poprawy jakości kształcenia w tym zakresie,
 9. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego i wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 10. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk sądowych, a także promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 12-11-2012 r. do końca roku 2013 Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. W porozumieniu z Instytutem Badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz nieformalną Europejską Siecią Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI) Fundacja podjęła się gromadzenia środków finansowych wnoszonych przez darczyńców na wydzielone konto i dysponowania ich zgodnie z potrzebami definiowanymi przez Zarząd ENFSI na działania związane z międzynarodową współpracą europejskich podmiotów zajmujących się naukami sądowymi na działalność o niedochodowym charakterze. Projekt ten, pod nazwą „Secretariat ENFSI” rozpoczął się 1 stycznia 2013r. i będzie kontynuowany co najmniej do końca 2015r.
 2. W związku z powyższą współpracą, Fundacja weszła w skład konsorcjów realizujących finansowane w ramach programu Komisji Europejskiej „Bezpieczeństwo i ochrona wolności”, podprogram „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” następujące projekty:
  • Program ENFSI Monopoly 2009 – „Sustainable Quality Within European Forensic Science” (SQWEFS) (Wyrównanie poziomu jakości badań w europejskich naukach sądowych)
  • Program ENFSI Monopoly 2010 – „Strengthening the Evaluation of Forensic Results across Europe” (STEOFRAE) (Wzmocnienie oceny wyników badań kryminalistycznych w Europie)
  • Program ENFSI Monopoly 2011 – „Improving Forensic Methodologies across Europe” (IFMAE) (Doskonalenie metod badań kryminalistycznych w Europie)
  • Program ENFSI Monopoly 2012 – „Towards European Forensic Standardisation through Best Practice Manuals” (TEFSBPM) (Ku standaryzacji europejskiej kryminalistyki przez Przewodniki Najlepszych Praktyk).
 3. W ramach tych konsorcjów Fundacja odpowiada za koordynację poszczególnych działań realizowanych w ramach tych programów oraz zarządza finansami (obsługa administracyjna programów). W grudniu 2013 roku Fundacja wyraziła gotowość do wejścia do konsorcjum przygotowującego się do realizacji programu ENFSI Monopoly 2013.
 4. W drugim półroczu 2013 r. Fundacja rozpoczęła negocjacje z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego na temat ustalenia formalnych ram długofalowej współpracy Fundacji z Centrum w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz szeroko rozumianej działalności edukacyjnej. Działania te w roku 2014 doprowadziły do podpisania umowy o współpracy między CNS Uniwersytetu Warszawskiego a Fundacją.
 5. W grudniu 2013 roku dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW przeprowadzono wykład monograficzny na temat standaryzacji w Unii Europejskiej, na przykładzie nauk sądowych.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

 1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z (§9 ust.1 pkt.26 statutu Fundacji); W porozumieniu z Instytutem Badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Fundacja współuczestniczyła w organizowaniu i finansowaniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce Zdarzenia” organizowanej przez CLKP, jako impreza towarzysząca II Międzynarodowym Targom Techniki Kryminalistycznej – „CrimeLab” w dniach 10-12 kwietnia 2013.
 2. Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z (§9 ust.1 pkt.21statutu Fundacji); W grudniu 2013 r. na podstawie zlecenia firmy Forensic Technologies Fundacja wykonała tłumaczenie z języka angielskiego na polski broszury informacyjnej „Główne różnice funkcjonalne i technologiczne pomiędzy IBIS a Evofinder / TAIS / POISC”.
 3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B (§9 ust.1 pkt.28 statutu Fundacji).

Na podstawie umowy z Centrum Nauk Sądowych UW Fundacja zorganizowała i przeprowadziła w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2013 r. cykl wykładów monograficznych w ramach Studium Podyplomowego z Kryminalistyki prowadzonego przez CNS UW.

Innej działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła.

 

Odpisy uchwał zarządu fundacji: