Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą  zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer podatkowy NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, ul. Aleja Wyzwolenia 3-5/29, 00-572 Warszawa, e-mail: sekretariat@efic.pl

W związku z tym, że Fundacja została zarejestrowana w listopadzie 2012 r. i poprzednie sprawozdanie obejmowało okres od 12-11-2012 r. do 31-12-2013 r.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” z dnia 27 marca 2013 r.).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

 1. propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości w naukach sądowych i podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie informacji, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w naukach sądowych,
 3. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w naukach sądowych,
 4. promowanie współpracy pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, poprzez wykorzystanie potencjału nauk sądowych i promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zwalczania przestępczości,
 5. promowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitego dostępu do zdobyczy współczesnych nauk sądowych oraz stosowania obowiązujących norm w stosunku do wszystkich stron procesu karnego,
 6. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesne nauki sądowe z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 7. promowanie wśród przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wprowadzania nowych i wspierania rozwoju istniejących technologii, metod, technik i narzędzi w naukach sądowych,
 8. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań przyczyniających się do rozwoju nauk sądowych oraz poprawy jakości kształcenia w tym zakresie,
 9. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego i wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 10. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk sądowych, a także promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 01-01-2014 r. do końca roku 2014 Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. W porozumieniu z Instytutem Badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (będącym członkiem ENFSI) oraz nieformalną Europejską Siecią Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes  - ENFSI) Fundacja gromadziła środki finansowe wnoszone przez darczyńców na potrzeby ENFSI na wydzielone konto i dysponowania ich zgodnie z potrzebami definiowanymi przez Zarząd ENFSI na działania związane z międzynarodową współpracą europejskich podmiotów zajmujących się naukami sądowymi na działalność o niedochodowym charakterze. Projekt ten, pod nazwą „Secretariat ENFSI” rozpoczął się 1 stycznia 2013r. i będzie kontynuowany do końca 2015 r.
 2. W związku z powyższą współpracą, Fundacja weszła w skład konsorcjów realizujących finansowane w ramach programu Komisji Europejskiej „Bezpieczeństwo i ochrona wolności”, podprogram „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” następujące projekty:

• Program ENFSI Monopoly 2009 – „Sustainable Quality Within European Forensic Science” (SQWEFS) (Wyrównanie poziomu jakości badań w europejskich naukach sądowych)

• Program ENFSI Monopoly 2010 – „Strengthening the Evaluation of Forensic Results across Europe” (STEOFRAE) (Wzmocnienie oceny wyników badań kryminalistycznych w Europie)

• Program ENFSI Monopoly 2011 – „Improving Forensic Methodologies across Europe” (IFMAE) (Doskonalenie metod badań kryminalistycznych w Europie)

• Program ENFSI Monopoly 2012 – „Towards European Forensic Standardisation through Best Practice Manuals” (TEFSBPM) (Ku standaryzacji europejskiej kryminalistyki przez Przewodniki Najlepszych Praktyk).

W ramach tych konsorcjów Fundacja odpowiada za koordynację poszczególnych działań realizowanych w ramach tych programów oraz zarządza finansami (obsługa administracyjna programów).

W związku z tym, że program ENFSI Monopoly 2009 zakończył się z końcem 2013 roku, Fundacja w pierwszym kwartale 2014 roku uporządkowała całą dokumentację tego programu, przygotowała sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe i złożyła je w wymaganym terminie do Komisji. Na koniec pierwszego półrocza Fundacja została poinformowana o przyjęciu złożonego rozliczenia końcowego przez Komisję Europejską.

3. „ForensicWatch I”

W marcu 2014 r. Zarząd Fundacji zadecydował o zgłoszeniu projektu pod nazwą „ForensicWatch” do konkursu w ramach II rundy programu Obywatele dla Demokracji zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Założono, że projekt ten będzie realizowany we współpracy z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z zakwalifikowaniem tego projektu do finansowania z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na koniec sierpnia 2015 r. Fundacja podpisała umowę partnerską z Uniwersytetem Warszawskim oraz umowę o finansowaniu projektu (nr E2/2162) z Fundacją im. Stefana Batorego i przystąpiła do jego realizacji.

W ramach projektu ForensicWatch zespół badawczy złożony z ekspertów i pracowników Fundacji EFIC oraz naukowców z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego ma opracować założenia uniwersalnego narzędzia umożliwiającego dokonywanie obiektywnej oceny kompetencji biegłych sądowych i monitorowania jakości ich działań. W pierwszym etapie projektu zostały przeprowadzone badania o charakterze desk-research dotyczące sposobów i metod oceny kompetencji i jakości usług biegłych sądowych, które są stosowane zarówno w Polsce jak i zagranicą. Na podstawie zebranych danych opracowano kwestionariusz, który posłużył do przeprowadzenia badań ankietowych na reprezentatywnej grupie badawczej z terenu całego kraju, wytypowanej spośród osób zawodowo korzystających z usług biegłych sądowych. Badaniami zostali objęci zarówno sędziowie, jak i przedstawiciele procesowi stron – adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy. Przeprowadzone badanie miało na celu zebranie informacji na temat kryteriów stosowanych przez przedstawicieli środowisk objętych badaniem, które są wykorzystywane do oceny kompetencji biegłych oraz oceny efektów ich prac.

Badania ankietowe rozpoczęto w listopadzie 2014 r. zwracając się do sądów (rejonowych, okręgowych), prokuratur (rejonowych i okręgowych) oraz kancelarii adwokackich, których dane kontaktowe były dostępne na stronach okręgowych izb adwokackich (drogą elektroniczną rozesłanych zostało ponad 2 tys. ankiet). Planowany termin zakończenia badań to luty 2015 r.

4. Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

W związku z rozpoczęciem projektu „ForensicWatch I” Zarząd Fundacji podjął decyzję o nawiązaniu formalnej współpracy z  Polskim Komitetem Normalizacyjnym i zgłoszeniem Fundacji do prac w ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Fundację w pracach KZ 505 będą reprezentowali: Paweł Rybicki, Marek Pękała i Magdalena Tomaszewska.

5. „Forensic Watch II”

We wrześniu 2014 r. Zarząd Fundacji zadecydował o nawiązaniu partnerstwa z Fundacją Court Watch Polska oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i zgłoszeniu projektu pod nazwą ForensicWatch-II do konkursu w ramach III rundy programu Obywatele dla Demokracji zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z (§9 ust.1 pkt.21statutu Fundacji);

W styczniu 2014 r. na podstawie zlecenia firmy Forensic Technologies Fundacja wykonała tłumaczenie z języka angielskiego na polski broszury informacyjnej „Główne różnice funkcjonalne i technologiczne pomiędzy IBIS a Evofinder / TAIS / POISC”.

Innej działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła.

 

Uchwały zarządu Fundacji:

• Uchwała nr 1/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie: zgłoszenia projektu ForensicWatch do programu Obywatele dla Demokracji,

• Uchwała nr 2/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 26 sierpnia  2014 r. w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu ForensicWatch,

• Uchwała nr 3/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie: zatrudnienia dodatkowej osoby do obsługi księgowej Fundacji,

• Uchwała nr 4/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: nawiązania współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym,

• Uchwała nr 5/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: podpisania umowy z Panem Piotrem Ziemnickim,

• Uchwała nr 6/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zgłoszenia projektu ForensicWatch-II do programu Obywatele dla Demokracji,

• Uchwała nr 7/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 3 października 2014 r. w sprawie: zatrudnienia dodatkowych dwóch osób, jednej specjalizującej się w prawie karnym i drugiej do zadań z zakresu komunikacji ze społeczeństwem,

• Uchwała nr 8/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: podpisania umowy z Panem Piotrem Karaskiem i Panią Moniką Pawelec,

• Uchwała nr 9/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: zmian organizacyjnych dotyczących prowadzenia sekretariatu ENFSI i obsługi programów ENFSI Monopoly,

• Uchwała nr 10/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru formularza harmonogramu pracy, wraz z instrukcją dotyczącą planowania i sprawozdawania realizacji zadań stałych wynikających z projektów długoterminowych Fundacji,

• Uchwała nr 11/2014 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku Polityki Bezpieczeństwa w Zakresie ochrony danych osobowych wraz z Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi w Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych.

 

Przychody Fundacji:

Fundacja w 2014 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.

Wynik na działalności gospodarczej:

Przychody - 1.155,00 PLN,

Koszty - 1.000,00 PLN,

Zysk - 155,00 PLN.

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej stanowiły 0,004 % wszystkich przychodów.

 

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2014

(PLN)
1. Przychody z działalności statutowej (darowizny i składki członkowskie) 1.006.020,09
2. Przychody z działalności gospodarczej 1.155,00
3. Pozostałe przychody operacyjne w tym:  2.096.827,87
 • dotacja z Komisji Europejskiej

2.009.305,84

 • granty z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

87.515,77

 • pozostałe przychody operacyjne
6,26
4. Przychody finansowe 126.807,51
Przychody razem 3.230.810,47

 

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2014

(PLN)
1. Koszty z działalności statutowej 2.759.470,82
2. Koszty z działalności gospodarczej 1.000,00
3. Koszty administracyjne 323.645,40
4. Koszty finansowe 3,19
Koszty razem 3.084.119,41

 

Dodatkowe dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja zatrudniała 3 osoby na umowę o pracę:

1 osoba – Dyrektor programu,

1 osoba – Główna Księgowa,

1 osoba – Asystentka Programu.

Nie było osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2014 roku 248.467,31 PLN,

w tym premie: 5.718,25 PLN, ekwiwalent za urlop: 3.524,68 PLN.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Łączna kwota rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu - 71.520,00 PLN. Nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia.

Fundacja nie wypłacała w 2014 roku wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w  innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

W 2014 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły 121.807,48 PLN.

Wydatki na umowy o dzieło wyniosły 25.836,00 PLN.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

W 2014 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citihandlowy.

Stan rachunków na 31.12.2014 wynosił: 47.368,70 PLN i 976.156,70 EUR.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Fundacja nie nabyła w 2014 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja nie nabyła w 2014 roku nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

Fundacja nie nabyła środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,- PLN.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

 

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2014 wyniosły:            4.237.473,78 PLN

w tym:

Należności krótkoterminowe:                                                      27.641,84 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:                                                4.208.160,28 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                  1.761,66 PLN

Kapitał własny:                                                                                    210.170,59 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                      4.027.303,19 PLN

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

 

Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych:

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R, VAT-9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.