Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer podatkowy NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29, 00-572 Warszawa, e-mail: sekretariat@efic.pl.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 marca 2013 r).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

 1. propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości w naukach sądowych i podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie informacji, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w naukach sądowych,
 3. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w naukach sądowych,
 4. promowanie współpracy pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, poprzez wykorzystanie potencjału nauk sądowych i promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zwalczania przestępczości,
 5. promowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitego dostępu do zdobyczy współczesnych nauk sądowych oraz stosowania obowiązujących norm w stosunku do wszystkich stron procesu karnego,
 6. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesne nauki sądowe z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 7. promowanie wśród przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wprowadzania nowych i wspierania rozwoju istniejących technologii, metod, technik i narzędzi w naukach sądowych,
 8. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań przyczyniających się do rozwoju nauk sądowych oraz poprawy jakości kształcenia w tym zakresie,
 9. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego i wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 10. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk sądowych, a także promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. W porozumieniu z Instytutem Badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (będącym członkiem ENFSI) oraz nieformalną Europejską Siecią Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes  - ENFSI) Fundacja gromadziła środki finansowe wnoszone przez darczyńców na potrzeby ENFSI na wydzielone konto i dysponowała nimi zgodnie z potrzebami definiowanymi przez Zarząd ENFSI na działania związane z międzynarodową współpracą europejskich podmiotów zajmujących się naukami sądowymi, na działalność o niedochodowym charakterze. Projekt ten, pod nazwą „Secretariat ENFSI” rozpoczął się 1 stycznia 2013 r. i był kontynuowany do końca 2015 r. w czwartym kwartale 2015 r. zgodnie z uchwałą zgromadzenia ogólnego ENFSI obowiązki sekretariatu ENFSI przekazano do nowo powołanego stowarzyszenia ENFSI przy BKA w Wiesbaden (Niemcy). W trakcie przekazywania obowiązków, zgodnie z przyjętymi zasadami, Zarząd ENFSI przeprowadził w Fundacji audyt, w wyniku którego stwierdzono, że wszelkie obowiązki realizowane przez Fundację w ramach projektu „Secretariat ENFSI” były wykonywane prawidłowo, a powierzone fundusze wydatkowane zgodnie z prawem i przyjętymi zasadami. Wszelkie składniki majątkowe i środki finansowe ENFSI zostały przekazane do nowego sekretariatu ENFSI na przełomie roku 2015 i 2016.
 2. Fundacja weszła w skład konsorcjów realizujących następujące projekty finansowane w ramach programu Komisji Europejskiej „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” / „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”:
  • Program ENFSI Monopoly 2010 – „Strengthening the Evaluation of Forensic Results across Europe” [STEOFRAE] (Wzmocnienie oceny wyników badań kryminalistycznych w Europie);
  • Program ENFSI Monopoly 2011 – „Improving Forensic Methodologies across Europe” [IFMAE] (Doskonalenie metod badań kryminalistycznych w Europie);
  • Program ENFSI Monopoly 2012 – „Towards European Forensic Standardisation through Best Practice Manuals” [TEFSBPM] (Ku standaryzacji europejskiej kryminalistyki przez Przewodniki Najlepszych Praktyk).

  W zakresie swoich zadań Fundacja odpowiadała za obsługę administracyjną programów, koordynację poszczególnych działań realizowanych w ramach tych programów oraz zarządzanie finansami.

  W dniach od 1 do 6 lipca 2015 r. na zlecenie Komisji Europejskiej firma EY spółka z o. o., Business Advisory spółka komandytowa przeprowadziła audyt finansowy projektu Monopoly 2009 HOME/2009/ISEC/MO/4000000798, z którego sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacja złożyła do Komisji Europejskiej w roku 2014. Raport końcowy z tego audytu, potwierdzający prawidłowość prowadzonych rozliczeń w ramach projektu otrzymaliśmy w kwietniu 2016.

  W związku z tym, że program „ENFSI Monopoly 2010” zakończył się z końcem 2014 roku, w pierwszym kwartale 2015 roku Fundacja uporządkowała całą dokumentację tego programu, przygotowała sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe i złożyła je w wymaganym terminie do Komisji. Fundacja została poinformowana o przyjęciu złożonego rozliczenia końcowego przez Komisję Europejską.

  Program „ENFSI Monopoly 2011” trwał do końca 2015 r. Audyt finansowy przewidziany w ramach projektu w uzgodnieniu z Komisją Europejską zlecono do KPMG Audyt Spółka z o. o., spółka komandytowa. Audyt rozpoczął się 2 listopada 2015 r.  i trwał do połowy czerwca 2016 r.

  Program „ENFSI Monopoly 2012” trwał do końca 2015 r. W ramach projektu także przewidziany był audyt finansowy. Podobnie jak w przypadku „ENFSI Monopoly 2011”, w uzgodnieniu z Komisją Europejską audyt zlecono KPMG Audyt Spółka z o. o., spółka komandytowa. Audyt zaczął się 2 listopada 2015 r. i trwał do połowy czerwca 2016 r.

 3. „ForensicWatch I”

  Projekt „Forensic Watch I” finansowany był z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Był on realizowany na podstawie umowy nr E2/162 z Fundacją im. Stefana Batorego od sierpnia 2014 roku do końca kwietnia 2016 r.

  W roku 2014 przeprowadzono badania o charakterze desk-research dotyczące sposobów i metod oceny kompetencji i jakości usług biegłych sądowych, które są stosowane zarówno w Polsce jak i zagranicą. Na podstawie wniosków z tych badań przygotowano i rozpoczęto badania ankietowe środowisk prawniczych na temat ich postrzegania problemów związanych ze współpracą z biegłymi sądowymi. Badania ankietowe rozpoczęte w listopadzie 2014 r. trwały do końca lutego 2015 roku. Po zebraniu wyników ankiety przeprowadzono ich analizę a następnie zorganizowano panel ekspertów reprezentujących wszystkie ankietowane grupy zawodowe oraz ekspertów zewnętrznych. Wyniki dyskusji zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji „Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sądowych”, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2015 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie tej konferencji odbyła się dyskusja na temat wyników badań ankietowych oraz rekomendacji służących poprawie funkcjonowania instytucji biegłego sądowego w Polsce. Po konferencji wyniki ankiety oraz wnioski pokonferencyjne wraz z wynikającymi z nich rekomendacjami zawarto w raporcie „Ocena kompetencji biegłych sądowych - Oczekiwania i rekomendacje”.

  Raport opublikowano na stronie www.forensicwatch.pl w październiku 2015 r. Był on także wydrukowany w formie papierowej i począwszy od listopada 2015 r. sukcesywnie rozsyłany do wszystkich najważniejszych interesariuszy wymiaru sprawiedliwości (przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, adwokatury, radcy prawni, ministerstwa, urzędy centralne, biegli sądowi, parlamentarzyści, organizacje pozarządowe i in.) oraz do mediów ogólnopolskich i branżowych (z obszaru prawa).

  W związku z tym, że działanie to (podobnie jak cały projekt w części tematycznej) przyniosło pewne oszczędności, postanowiono rozszerzyć część tematyczną projektu o następujące dodatkowe działania realizowane już w roku 2016: „Opracowanie i publikacja na stronie narzędzia do oceny kompetencji biegłych on-line” oraz „Opracowanie i publikacja na stronie forensicwatch.pl Raportu „Wynagrodzenia biegłych sądowych”.

  W ramach tego projektu przewidziano również środki na rozwój instytucjonalny Fundacji.

  W ramach tych działań w dniach 19 – 20 stycznia 2015 odbyła się wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii, w której uczestniczyli reprezentanci Fundacji EFIC: Paweł Rybicki i Piotr Karasek. W ramach tej wizyty odwiedzili oni London School of Economics and Political Science (LSE), gdzie zapoznali się z programami szkoleniowymi LSE, a także przeprowadzili wykład dla studentów LSE, na temat działań rzeczniczych podejmowanych przez Fundację. Następnie zapoznali się oni z działaniami The Academy of Experts (TAE) – organizacji specjalizującej się w obszarze zarządzania kompetencjami biegłych sądowych, gdzie przeprowadzono również rozmowy z przedstawicielami organizacji EuroExpert, która jest europejską platformą współpracy biegłych sądowych. Na zakończenie wizyty studyjnej, reprezentanci Fundacji EFIC spotkali się z Panią Sue Pope, reprezentującą Principal Forensic Services (PFS), firmę konsultingową działającą w obszarze nauk sądowych.

  W dniach 6-11 września 2015 roku przedstawiciel Fundacji uczestniczył w konferencji Europejskiej Akademii Nauk Sądowych „Pushing boundaries, working beyond borders”, która odbywała się w Pradze.

  Kolejnym działaniem realizowanym w 2015 r. ze środków projektu przewidzianych na rozwój instytucjonalny było opracowanie programów szkoleń przydatnych do realizacji działań statutowych Fundacji. W ramach tego działania opracowano program szkolenia pod nazwą „Kryminalistyka – program szkolenia w układzie modułowym”. Wykorzystano go następnie do przeprowadzenia pięciu szkoleń dla wolontariuszy wyrażających chęć współpracy z Fundacją w badaniach nad oceną biegłych prezentujących opinie w trakcie rozpraw sądowych. Szkolenia przeprowadzono w okresie od maja do grudnia 2015 roku:

  w dniu 8 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

  w dniu 14 maja na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,

  w dniu 25 listopada na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

  w dniu 3 grudnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

  w dniu 10 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Ogółem w szkoleniach uczestniczyły 103 osoby.

 4. Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym

  W roku 2014 Fundacja nawiązała formalną współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i przystąpiła do prac w ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Fundację w pracach KZ 505 reprezentowali: Paweł Rybicki, Marek Pękała i Magdalena Tomaszewska. Przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała aktywnie uczestniczyli w spotkaniach plenarnych tego komitetu w dniach 7 stycznia 2015 r. i 27 stycznia 2016 r.

  W ramach tych prac, przedstawiciel Fundacji Paweł Rybicki uczestniczył w spotkaniach roboczych komitetu CEN/TC 419 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego przedstawiając w trakcie tych prac stanowisko krajowe. W 2015 r. odbyły się dwa takie spotkania:

  27-29 października w Londynie (Wielka Brytania). Było to nadzwyczajne spotkanie Komitetu CEN/TC 419, podczas którego dyskutowano nad decyzją włączenia się krajów uczestniczących w pracach CEN/TC 419 w prace Komitetu Technicznego ISO/TC 272 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

 5. „Forensic Watch II”

  We wrześniu 2014 r. Zarząd Fundacji zadecydował o nawiązaniu partnerstwa z Fundacją Court Watch Polska oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i zgłoszenia do finansowania w ramach III Edycji Programu Obywatele dla Demokracji zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży kolejnego projektu, stanowiącego kontynuację i rozszerzenie realizowanego już projektu Forensic Watch (nr E2/2162).

  Wniosek Fundacji został zaakceptowany i na początku 2015 r. Fundacja podpisała umowę na realizację projektu Forensic Watch II. Projekt nr E3/0578 jest realizowany od lutego 2015 do końca kwietnia 2016 r.

  W ramach tego projektu odbywały się równolegle dwa działania. Pierwsze, realizowane przy ścisłej współpracy z Fundacją Courtwatch polegało na obywatelskim monitoringu rozpraw sądowych z udziałem biegłych sądowych. Drugim działaniem realizowanym w ramach tego projektu były adresowane do jak najszerszego kręgu społeczeństwa działania informacyjne dotyczące możliwości i ograniczeń współczesnych nauk sądowych, roli dowodów naukowych w procedurze karnej oraz możliwości płynących z dowodów naukowych dla oskarżonych i pokrzywdzonych.

  W ramach realizacji tego projektu w I kwartale 2015 r. eksperci Fundacji uczestniczyli wraz z ekspertami Fundacji Courtwatch Polska w opracowaniu narzędzia analitycznego w formie formularza oceny udziału biegłego sądowego w rozprawie sądowej, zgodnego z przyjętymi w Fundacji Coutrwatch Polska standardami.

  Fundacja EFIC zaangażowana była również w cykl szkoleń dla wolontariuszy przygotowujących się do prowadzenia obywatelskiego monitoringu rozpraw sądowych z udziałem biegłych. Realizacja monitoringu rozpraw sądowych rozpoczęła się w II kwartale 2015 r. i była kontynuowana do końca trwania projektu, do kwietnia 2016 r.

  Działania informacyjne prowadzone były głównie poprzez stronę internetową projektu Forensic Watch (będącą równolegle podstroną strony domowej fundacji EFIC). Aby materiały dotyczące dość trudnej problematyki były atrakcyjne dla jak najszerszego grona odbiorców Fundacja podjęła się realizacji różnorodnych form publicystycznych w nowoczesnej i atrakcyjnej formie (krótkie materiały publicystyczne, filmy/wywiady, infografiki, atrakcyjnie ilustrowane artykuły problemowe itp). Wsparcie merytoryczne w tej części projektu zapewnili przedstawiciele partnera uczestniczącego w projekcie – Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

  W celu sprawnej realizacji tego działania, w pierwszym półroczu 2015 r. dokonano modernizacji i rozbudowy strony internetowej programu Forensic Watch. W tym samym czasie, wspólnie z ekspertami z Centrum Nauk Sądowych UW przygotowano scenariusze do 10 wydań internetowego magazynu informacyjnego realizowanego w ramach tego projektu. W drugim półroczu rozpoczęto realizację materiałów do dziesięciu wydań magazynu internetowego. Pierwsze materiały pojawiły się na stronie internetowej w formie magazynów informacyjnych na przełomie II i III kwartału 2015 r. Pierwsze materiały dotyczyły prezentacji zadań i celów projektu Forensic Watch, informacji o naukach sądowych a także reformy systemu prawa karnego, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r. Kolejne materiały dotyczyły prezentacji poszczególnych dziedzin nauk sądowych i były przygotowywane do emisji sukcesywnie, w kolejnych miesiącach trwania projektu.

  W ramach rozwoju instytucjonalnego będącego częścią projektu podnoszono kompetencje zespołu Fundacji EFIC: wzięto udział w Europejskiej Akademii Nauk Sądowych, kursie zarządzania projektami, w szkoleniach z zakresu promocji oraz wizycie studyjnej w USA. Ponadto prowadzono działania rzecznicze – uczestniczono w pracach komitetów normalizacyjnych w naukach sądowych, polskiego PKN/KZ 505 oraz międzynarodowego ISO/TC 272. Przeprowadzono także szkolenie dla prawników pt. „Wybrane aspekty zabezpieczania technicznego materialnych źródeł dowodowych”.

 6. Projekt Forensic Watch III – pomyłki sądowe

  W pierwszym półroczu 2015 r. Fundacja wystąpiła do Fundacji im. Stefana Batorego o pozyskanie środków z programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na uruchomienie projektu uzupełniającego do realizowanych już działań w ramach projektu Forensic Watch obejmującego rozszerzenie ich zakresu o analizę pomyłek sądowych, których podłożem były błędy w opiniach biegłych sądowych. Działania te realizowano w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. i obejmowały badania desk-research najbardziej rażących przykładów pomyłek sądowych, które miały miejsce zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a jednocześnie były związane z niekompetencją biegłych, nierzetelnością badań dowodów, niedoskonałością metod badawczych czy ze zmieniającym się stanem nauk sądowych. Wybrane sprawy przeanalizowano również w kontekście podejmowanych w ramach różnych systemów prawnych działań w kierunku wznowienia postępowań sądowych. W drugiej części badania, na tle funkcjonujących w Polsce sposobów i możliwości wznowienia postępowań karnych przeanalizowaliśmy istniejące w krajach europejskich rozwiązania służące naprawie pomyłek sądowych, inne niż tradycyjna droga apelacji. W celu dokonania szczegółowej analizy jednego z takich rozwiązań nawiązaliśmy także kontakt z zagranicznymi instytucjami działających w obszarze prawa i nauk sądowych.

  W dniach 21-26 czerwca 2015 r. zespół z ekspertów reprezentujących Fundację EFIC odbył wizytę studyjną w Norwegii. W jej trakcie szczegółowo zapoznano się z funkcjonowaniem Norweskiej Komisji Rewizji Spraw Karnych. Przeprowadzono także rozmowy na temat pomyłek sądowych z przedstawicielami Policyjnej Komisji Spraw Nierozwiązanych oraz z przedstawicielami policji kryminalnej, prokuratury, adwokatury oraz organizacji pozarządowych (NOAS - Norweskiej Organizacji ds. Uchodźców).

  Efektem końcowym projektu był Raport „Błędy w opiniach biegłych a pomyłki sądowe”. Został on opublikowany w IV kwartale 2015 r., zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej (dostępnej na internetowej stronie projektu Forensic Watch).

 7. Współpraca z Towarzystwem Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”

  W IV kwartale 2015 r. Fundacja podjęła się pomocy merytorycznej w organizacji i prowadzeniu przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22” cyklu warsztatów kryminalistycznych pod tytułem „Na miejscu zdarzenia”. Warsztaty te były kierowane do studentów, młodych prawników, osób planujących służbę w organach ścigania. Edycja pilotażowa warsztatów odbyła się 28 listopada 2015 r. Działania te kontynuowane były do marca 2016 roku. Fundacja zapewniła merytoryczne wsparcie tych działań oraz użyczyła niezbędne wyposażenie specjalistyczne.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

W 2015 r. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą zgodnie z klasyfikacją:

W ramach tej działalności Fundacja podjęła się zorganizowania i przeprowadzenia zaawansowanego kursu dla ekspertów prowadzących badania poligraficzne z zakresu taktyki i techniki prowadzenia wywiadu oraz metodologii badań psychofizjologicznych na zlecenie Straży Granicznej. Fundacja zapewniła udział w szkoleniu w roli wykładowców, światowej sławy specjalistów w skali światowe. Raymonda Nelsona – Dyrektora programowego Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Poligraferów. Członka American Polygraph Association (APA) – obecnie pełniącego funkcję Prezydenta tej organizacji oraz Ray Bull – Profesora psychologii sądowej na Uniwersytecie w Leicester (Wielka Brytania).

Szkolenie przeprowadzono w dniach 21.09 – 2.10 2015 r. na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. W szkoleniu uczestniczyło 12 ekspertów wskazanych przez Straż Graniczną, Policję oraz inne służby. Uczestnicy szkolenia ocenili je bardzo wysoko.

Innej działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła.

 

Uchwały zarządu Fundacji:

• Uchwała nr 1/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych,

• Uchwała nr 2/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: zatrudnienia dodatkowej osoby do realizacji zadań związanych z marketingiem działań fundacji, w tym realizacją materiałów wideo,

• Uchwała nr 3/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie: podpisania umowy z Panem Jakubem Strzelińskim,

• Uchwała nr 4/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych”,

• Uchwała nr 5/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie: zwiększenia wynagrodzenia Pana Piotra Ziemnickiego w ramach umowy zlecenia nr 1/01/2015/PZ,

• Uchwała nr 6/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia projektu dotyczącego nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami krajów skandynawskich działających w obszarze monitorowania jakości opinii sądowych do sfinansowania z programu Obywatele dla Demokracji zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego,

• Uchwała nr 7/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia projektu dotyczącego nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi USA działających w obszarze monitorowania błędów wymiaru sprawiedliwości do finansowania z programu grantów w obszarze dyplomacji publicznej Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce,

• Uchwała nr 8/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 kwietna 2015 r. w sprawie zgłoszenia projektu „Integracja Centrum Naukowo-Praktycznego Medycyny Sądowej z Erewania (Armenia) z europejskimi strukturami w naukach sądowych” do Programu Wsparcie Demokracji 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,

• Uchwała nr 9/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie: przedłużenia umowy z Pawłem Rybickim na koordynację projektu Forensic Watch,

• Uchwała nr 10/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia Fundacji do międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek aplikacyjny projektu o kryptonimie SELFIE do finansowania z programu Unii Europejskiej Horizon 2020,

• Uchwała nr 11/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie przygotowania oferty zorganizowania zaawansowanego kursu dla ekspertów prowadzących badania poligraficzne z zakresu taktyki i techniki prowadzenia wywiadu oraz metodologii badań psychofizjologicznych,

• Uchwała nr 12/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: zwiększenia wynagrodzenia Pani Moniki Pawelec w ramach umowy zlecenia nr 1/01/2015/MP,

• Uchwała nr 13/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: przedłużenia umowy z Panem Jakubem Strzelińskim,

• Uchwała nr 14/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia Fundacji do międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek aplikacyjny projektu o kryptonimie SELVIA do finansowania z programu Unii Europejskiej Horizon 2020,

• Uchwała nr 15/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie złożenia przez Fundację wniosku o dofinansowanie działalności upowszechniającą naukę z środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016,

• Uchwała nr 16/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wystąpienia przez Fundację do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa z wnioskiem o przedłużenie najmu lokalu użytkowego przy ul. Alei Wyzwolenia 3/5 lok. 29 na siedzibę Fundacji,

• Uchwała nr 17/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: podpisania umowy o pracę z Panią Beatą Stefańską,

• Uchwała nr 18/2015 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: podpisania umowy wolontariackiej z Panią Moniką Pawelec.

 

Przychody Fundacji:

Fundacja w 2015 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.

Wynik na działalności gospodarczej:

Przychody - 83.000,00 PLN,

Koszty - 48.982,07 PLN,

Zysk - 34.017,93 PLN

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej stanowiły 2,27 % wszystkich przychodów.

 

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2015

(PLN)

1. Przychody z działalności statutowej  1.342.703,49
2. Przychody z działalności gospodarczej 83.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne w tym: 2.222.284,23
 • dotacja z Komisji Europejskiej
1.790.413,26
 • granty z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
430.667,15
 • pozostałe przychody operacyjne
1.203,82
4. Przychody finansowe ------
Przychody razem 3.647.987,72

 

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2015

(PLN)

1. Koszty z działalności statutowej 3.009.667,67
2. Koszty z działalności gospodarczej 48.982,07
3. Koszty administracyjne 262.510,66
4. Koszty finansowe 70.414,22
5. Pozostałe koszty operacyjne 97,78
Koszty razem 3.391.672,40

 

Dodatkowe dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja zatrudniała w 2015 roku 1 osobę na umowę o pracę:

1 osoba – Główna Księgowa.

Nie było osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2015 roku 57.530,45 PLN,
w tym premie: 2.870,45 PLN.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Łączna kwota rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu – 145.908,00 PLN. Nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia.

Fundacja nie wypłacała w 2015 roku wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w  innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

W 2015 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły 334.877,77 PLN.

Wydatki na umowy o dzieło wyniosły 149.592,70 PLN.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

W 2015 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citi Bank Handlowy w Warszawie.

Stan rachunków na 31.12.2015 wynosił: 165.786,40 PLN i 784.911,59 EUR.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Fundacja nie nabyła w 2015 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja nie nabyła w 2015 roku nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

Kamera PANASONIC AG-AC90EJC do realizacji profesjonalnych materiałów video. Dostawca: FILM-GRAF P.U.H. Paweł Palicki os. Piastowskie 103/8 61-164 Poznań. Data zakupu – 12.05.2015 r. KŚT – 537; Nr inw. EFIC-00050; zakupu dokonano ze środków projektu Forensic Watch II przeznaczonych na rozwój instytucjonalny. Wartość początkowa –  6 700,00 PLN; amortyzacja 2015r. – 1 094,33 PLN;
Wartość na koniec 2015 r. – 5 605,67 PLN.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

 

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2015 r.  wyniosły:          3.597.754,68 PLN

w tym:

Aktywa trwałe:                                                                                            5.605,67 PLN

Należności krótkoterminowe:                                                         79.271,32 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:                                                   3.511.498,92 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                     1.378,77 PLN

Kapitał własny:                                                                                       266.315,32 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                         3.331.439,36 PLN

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

 

Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych:

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R, VAT-9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.