Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer podatkowy NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29, 00-572 Warszawa, e-mail: sekretariat@efic.pl.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 marca 2013 r).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

 1. propagowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości w naukach sądowych i podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie informacji, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w naukach sądowych,
 3. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w naukach sądowych,
 4. promowanie współpracy pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, poprzez wykorzystanie potencjału nauk sądowych i promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zwalczania przestępczości,
 5. promowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitego dostępu do zdobyczy współczesnych nauk sądowych oraz stosowania obowiązujących norm w stosunku do wszystkich stron procesu karnego,
 6. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesne nauki sądowe z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 7. promowanie wśród przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wprowadzania nowych i wspierania rozwoju istniejących technologii, metod, technik i narzędzi w naukach sądowych,
 8. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań przyczyniających się do rozwoju nauk sądowych oraz poprawy jakości kształcenia w tym zakresie,
 9. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego i wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 10. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk sądowych, a także promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

W październiku 2016 r. Zarząd Fundacji dokonał szczegółowej analizy dotychczasowej działalności Fundacji oraz perspektyw dalszego rozwoju. Na podstawie wniosków z tej analizy przygotowano propozycje zmian w statucie Fundacji. Stosowny wniosek z pełnym uzasadnieniem został przekazany wszystkim członkom Rady Fundacji. Rada Fundacji na zwołanym 30 grudnia 2016 r. posiedzeniu podjęła uchwałę o zmianie statutu Fundacji (Uchwała Rady Fundacji nr 19 z dnia 30.12.2016 r.). Stosowne dokumenty w sprawie ujawnienia zmiany statutu Fundacji zostały złożone do KRS w pierwszym kwartale 2017 r.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. Z końcem roku 2015 zakończono projekt „Secretariat ENFSI”, realizowany od początku 2013 r. W trakcie przekazywania obowiązków, Zarząd ENFSI przeprowadził w Fundacji audyt, w wyniku którego stwierdzono, że wszelkie obowiązki realizowane przez Fundację w ramach projektu były wykonywane prawidłowo, a powierzone fundusze wydatkowane zgodnie z prawem i przyjętymi zasadami. Wszelkie składniki majątkowe i środki finansowe ENFSI zostały przekazane do nowego sekretariatu ENFSI na przełomie roku 2015 i 2016.

 2. W ramach współpracy z ENFSI Fundacja weszła w skład konsorcjów realizujących szereg projektów finansowanych w ramach programu Komisji Europejskiej „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” / „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”. W zakresie swoich zadań Fundacja odpowiadała za obsługę administracyjną programów, koordynację poszczególnych działań oraz zarządzanie finansami. W dniach od 1 do 6 lipca 2015 r. na zlecenie Komisji Europejskiej firma EY spółka z o. o., Business Advisory spółka komandytowa przeprowadziła audyt finansowy projektu Monopoly 2009 HOME/2009/ISEC/MO/4000000798, z którego sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacja złożyła do Komisji Europejskiej w roku 2014. Raport końcowy z tego audytu, potwierdzający prawidłowość prowadzonych rozliczeń w ramach projektu, otrzymaliśmy w kwietniu 2016. Program „ENFSI Monopoly 2011” – „Improving Forensic Methodologies across Europe” [IFMAE] (Doskonalenie metod badań kryminalistycznych w Europie) realizowany był do końca 2015 r. Audyt finansowy przewidziany w ramach projektu w uzgodnieniu z Komisją Europejską zlecono do KPMG Audyt Spółka z o. o., spółka komandytowa. Audyt rozpoczął się 2 listopada 2015 r. i trwał do połowy czerwca 2016 r. Po zakończeniu audytu Fundacja otrzymała informację, że audyt nie wykazał istotnych uchybień w dokumentacji finansowej projektu. Program „ENFSI Monopoly 2012” – „Towards European Forensic Standardisation through Best Practice Manuals” [TEFSBPM] (Ku standaryzacji europejskiej kryminalistyki przez Przewodniki Najlepszych Praktyk) realizowany był do końca 2015 r. W ramach projektu także przewidziany był audyt finansowy. Podobnie jak w przypadku „ENFSI Monopoly 2011”, w uzgodnieniu z Komisją Europejską, audyt zlecono KPMG Audyt Spółka z o. o., spółka komandytowa. Audyt zaczął się 2 listopada 2015 r. i trwał do połowy czerwca 2016 r. Po zakończeniu audytu Fundacja otrzymała informację, że audyt nie wykazał istotnych uchybień w dokumentacji finansowej projektu. Program „ENFSI Monopoly 2013” – „Towards the Vision for European Forensic Science 2020” [TVEFS-2020] (W kierunku wizji europejskich nauk sądowych 2020”) realizowany w latach 2015 – 2016 Fundacja obsługiwała do końca lutego 2016, po czym przekazano administrowanie tym projektem do BKA (Niemcy).

 3. „ForensicWatch I”
  Projekt „Forensic Watch I” finansowany był z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Był on realizowany na podstawie umowy nr E2/162 z Fundacją im. Stefana Batorego od sierpnia 2014 roku do końca kwietnia 2016 r. Zasadnicze działania w ramach tego projektu zostały zrealizowane do końca 2015 roku. W związku z tym, że powstały pewne oszczędności finansowe, w porozumieniu z podmiotem zarządzającym programem, postanowiono rozszerzyć część tematyczną projektu o dodatkowe działania realizowane w roku 2016, które obejmowały opracowanie i publikacja na stronie internetowej projektu Forensic Watch narzędzia do oceny kompetencji biegłych on-line oraz opracowanie i publikacja na stronie forensicwatch.pl raportu „Wynagrodzenia biegłych sądowych – Polska na tle krajów europejskich”. Po zakończeniu projektu cała wymagana dokumentacja finansowa została przekazana do instytucji nadzorującej realizację programu Obywatele dla Demokracji. Fundacja otrzymała informację, że rozliczenie z realizacji projektu zostało zaakceptowane.

 4. „Forensic Watch II”
  Projekt Forensic Watch II (nr E3/0578) był realizowany przez Fundację Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych (EFIC) przy wsparciu finansowym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach III edycji programu „Obywatele dla Demokracji” zarządzanego przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt miał charakter ogólnokrajowy i dotyczył obywatelskiej kontroli w obszarze działania biegłych sądowych. Partnerem w projekcie była Fundacja Court Watch Polska oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt ten był realizowany od lutego 2015 do końca kwietnia 2016 r. Realizacja monitoringu rozpraw sądowych rozpoczęła się w II kwartale 2015 r. i była kontynuowana do kwietnia 2016 r. Efekty monitoringu zostały zaprezentowane na dorocznej konferencji programu Court Watch Polska, która odbyła się w dniu 3.10.2016 r.  Raport z monitoringu rozpraw sądowych z udziałem biegłych sądowych został zamieszczony na stronie internetowej projektu Forensic Watch oraz na stronie internetowej partnera, Fundacji Court Watch Polska. Po zakończeniu projektu cała wymagana dokumentacja finansowa została przekazana do instytucji nadzorującej realizację programu Obywatele dla Demokracji Fundacja otrzymała informację, że rozliczenie z realizacji projektu zostało zaakceptowane.

 5. Wizyta studyjna w Islandii
  W związku z realizacją projektu „Forensic Watch II” współfinansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” Fundacja mogła wystąpić o dotację dla organizacji pozarządowych na nawiązanie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej z partnerami z krajów darczyńców. W ramach tej dotacji Fundacja sfinansowała wizytę studyjną w Islandii, która odbyła się w dniach 25.04 – 30.04.2016 r. W jej trakcie poza nawiązaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi, szczegółowo zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem systemu zapewnienia eksperckiego wsparcia z zakresu nauk sądowych w śledztwach prowadzonych przez Policję i prokuraturę oraz w postępowaniach przed sądami różnych instancji. Islandia ma unikalny w skali europejskiej system służący zapewnieniu naukowego wsparcia w działaniach sądownictwa i organów ścigania polegający na tym, że w uzasadnionych przypadkach do składu orzekającego  włączani są „biegli-sędziowie”. Efekty tej wizyty zostały zaprezentowane w kolejnym Raporcie EFIC – „Biegły w Składzie Sądu” opublikowanym na stronie internetowej Projektu Forensic Watch.

 6. Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
  Od roku 2014 Fundacja współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała aktywnie uczestniczyli w spotkaniach plenarnych tego komitetu. W ciągu całego roku 2016 opiniowano kolejne wersje projektu światowych norm porządkujących zagadnienia związane z realizacją procesów kryminalistycznych.

 7. Współpraca z Towarzystwem Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”
  W IV kwartale 2015 r. Fundacja podjęła się pomocy merytorycznej w organizacji i prowadzeniu przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22” cyklu warsztatów kryminalistycznych pod tytułem „Na miejscu zdarzenia”. Warsztaty te były kierowane do studentów, młodych prawników, osób planujących służbę w organach ścigania. Edycja pilotażowa warsztatów odbyła się 28 listopada 2015 r. Działania te kontynuowane były do marca 2016 r. Fundacja zapewniła merytoryczne wsparcie tych działań oraz użyczyła niezbędne wyposażenie specjalistyczne.

 8. W związku z zakończeniem na początku 2016 roku szeregu projektów w których uczestniczyła Fundacja, Zarząd przez cały rok podejmował szereg działań zmierzających do uzyskania dofinansowania na kolejne projekty z różnych źródeł.

  a) W marcu 2016 roku wspólnie z stowarzyszeniem NOWACERT przygotowano aplikację do funduszy POWER na dofinansowanie projekty „Certyfikacja biegłych sądowych”. Aplikacja została złożona w kwietniu 2016, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 (nie przyznano dofinansowania).
  b) W czerwcu 2016 r. Fundacja przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum przygotowującego projekt „SERENA” przewidziany do dofinansowania z europejskiego programu Horizon 2020. Aplikacja została złożona w sierpniu 2016, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 (nie przyznano dofinansowania).
  c) W czerwcu 2016 r. Fundacja przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum przygotowującego projekt „ILEANet” przewidziany do dofinansowania z europejskiego programu Horizon 2020. Aplikacja została złożona w sierpniu 2016, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017. Projekt został zaakceptowany do dofinansowania, planowany termin rozpoczęcia działań – czerwiec 2017 r.
  d) We wrześniu 2016 r. Fundacja przystąpiła do krajowego konsorcjum (wspólnie z WSPol w Szczytnie i UW w Warszawie) przygotowującego projekt „Program testów biegłości dla biegłych sądowych” przewidzianego do dofinansowania z europejskiego programu „POWER”. Aplikacja została złożona w październiku 2016 r., planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2017 (nie przyznano dofinansowania).
  e) W październiku 2016 r. Fundacja przygotowała i złożyła aplikację o dofinansowanie projektu „Odpowiedzialność cywilna biegłych sądowych” z środków Fundacji PZU. Nie przyznano dofinansowania.
  f) W grudniu 2016 r. Fundacja przygotowała i złożyła aplikację o dofinansowanie projektu „Kodeks Etyki Biegłych Sądowych”, z środków programu FIO 2017. Do chwili opracowania sprawozdania nie otrzymaliśmy informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

W 2016 r. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą zgodnie z klasyfikacją:

W ramach działalności gospodarczej Fundacja podjęła się zorganizowania i przeprowadzenia szeregu wykładów i warsztatów specjalistycznych w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W listopadzie 2016 r. Fundacja dokonała krytycznej analizy przygotowywanego przez firmę SLA Solutions Sp. z o.o. z Warszawy internetowego portalu dla biegłych sądowych.

Innej działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła.

 

Uchwały zarządu Fundacji:

• Uchwała nr 1/2016 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek aplikacyjny projektu o kryptonimie "ILEANet" do finansowania z programu UE Horizon 2020.

• Uchwała nr 2/2016 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zgłoszenia projektu dotyczącego programów testów biegłości dla biegłych sądowych do finansowania z programu operacyjnego "Wiedza, Edukacja, Rozwój.

• Uchwała nr 3/2016 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: skierowania do Rady Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych" wniosku o zmianę statutu Fundacji.

• Uchwała nr 4/2016 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: podpisania umowy wolontariackiej z Panią Martą Dudziak.

• Uchwała nr 5/2016 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: zgłoszenia projektu dotyczącego opracowania wzorcowego kodeksu etyki biegłych sądowych do finansowania z programu FIO 2016.

 

Przychody Fundacji:

Fundacja w 2016 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.

Wynik na działalności gospodarczej:

Przychody - 18.850,00 PLN,

Koszty - 3.300,00 PLN,

Zysk - 15.550,00 PLN

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej stanowiły 3,67 % wszystkich przychodów.

 

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2016

(PLN)

1. Przychody z działalności statutowej  256.315,32
2. Przychody z działalności gospodarczej 18.850,00
3. Pozostałe przychody operacyjne w tym: 211.386,47
 • dotacja z Komisji Europejskiej
11.999,57
 • granty z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
197.695,30
 • pozostałe przychody operacyjne
1.691,60
4. Przychody finansowe (różnice kursowe) 27.517,80
Przychody razem 514.069,59

 

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2016

(PLN)

1. Koszty z działalności statutowej 230.025,25
2. Koszty z działalności gospodarczej 3.300,00
3. Koszty administracyjne 237.495,10
4. Koszty finansowe 1,00
5. Pozostałe koszty 0,00
Koszty razem 470.821,35

 

Dodatkowe dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja zatrudniała w 2016 roku 1 osobę na umowę o pracę:

1 osoba – Główna Księgowa.

Nie było osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2016 roku 22.200,00 PLN,
w tym premie: 0,00 PLN.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Łączna kwota rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu – 102.354,00 PLN. Nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia.

Fundacja nie wypłacała w 2016 roku wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w  innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

W 2016 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły 67.290,87 PLN.

Wydatki na umowy o dzieło wyniosły 65.353,10 PLN.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

W 2016 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citihandlowy.

Stan rachunków na 31.12.2016 wynosił: 5.921,30 PLN i 213.551,67 EUR.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Fundacja nie nabyła w 2016 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja nie nabyła w 2016 roku nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

Fundacja nie nabyła w 2016 środków trwałych.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

 

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2016 r.  wyniosły:              975.538,26 PLN

w tym:

Aktywa trwałe:                                                                                            3.729,67 PLN

Należności krótkoterminowe:                                                         18.317,88 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:                                                       951.504,99 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                     1,985,72 PLN

Kapitał własny:                                                                                         53.248,24  PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                             922.290,02 PLN

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

 

Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych:

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R, VAT-9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.