Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer podatkowy NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29, 00-572 Warszawa, e-mail: sekretariat@efic.pl.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 marca 2013 r).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

Na zwołanym 30 grudnia 2016 r. posiedzeniu Rada Fundacji podjęła uchwałę o zmianie statutu Fundacji (Uchwała Rady Fundacji nr 19 z dnia 30.12.2016 r.). Stosowne dokumenty w sprawie ujawnienia zmiany statutu Fundacji zostały złożone do KRS w pierwszym kwartale 2017 r. KRS zaakceptował powyższe zmiany i wprowadził je do rejestru. Po powyższych zmianach cele statutowe Fundacji to:

 1. propagowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych oraz podnoszenie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych informacji, wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk z obszaru bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 3. wspieranie rozwoju istniejących i promowanie nowych technologii, metod, technik oraz narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości,
 4. promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpraca pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie,
 5. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia jakości kształcenia w tym zakresie,
 6. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 7. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesną naukę i technikę służących poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczności wymiaru sprawiedliwości, z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 8. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 9. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
  Od roku 2014 Fundacja współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała aktywnie uczestniczyli w spotkaniach plenarnych tego komitetu. W ciągu całego roku 2017 opiniowano kolejne wersje projektu światowych norm porządkujących zagadnienia związane z realizacją procesów kryminalistycznych.
   
 2. Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie organizacji pierwszego cyklu studiów magisterskich na kierunku kryminalistyka.
  Od lutego do czerwca 2017 r. eksperci Fundacji wspierali działania Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Centrum Nauk Sądowych) zmierzające do uruchomienia międzywydziałowych studiów magisterskich na kierunku Kryminalistyka. Zadaniem ekspertów Fundacji było wspomaganie kadry naukowo – dydaktycznej Uniwersytetu przy planowaniu programu tych studiów. W czerwcu 2017 roku przygotowany program studiów został przedstawiony Senatowi uczelni i po akceptacji, włączono ten kierunek do programu studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Studia na tym kierunku rozpoczęły się od nowego roku akademickiego (październik 2017 r.) a Fundacja zobowiązała się do przeprowadzenia w drugim semestrze wykładów z tematyki jakości w naukach sądowych oraz warsztatów z interpretacji dowodów materialnych (w kwietniu i maju 2018 r.).
   

 3. W związku z zakończeniem na początku 2016 roku szeregu projektów, w których uczestniczyła Fundacja, Zarząd przez cały rok podejmował szereg działań zmierzających do uzyskania dofinansowania na kolejne z różnych źródeł.

  a) W grudniu 2016 r. Fundacja przygotowała i złożyła aplikację o dofinansowanie projektu „Kodeks Etyki Biegłych Sądowych”, z środków programu FIO 2017. Fundacja nie otrzymała dofinansowania i odstąpiła od realizacji tego projektu.
  b) W styczniu 2017 r. Fundacja złożyła do Fundacji im. Stefana Batorego wniosek o dofinansowanie działań realizowanych w ramach projektu „Forensic Watch” z funduszu „Demokracja w działaniu” w zakresie dotacji instytucjonalnej. W tej edycji przyznawania środków Fundacja nie otrzymała dofinansowania (jak wynikało z wyjaśnień Fundacji im. Stefana Batorego ta edycja programu „Demokracja w działaniu” była skierowana głównie na dofinansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń działających poza głównymi ośrodkami miejskimi). Działania te powtórzono w kolejnej edycji konkursu we wrześniu 2017 r. i tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie z Fundacją im. Batorego została podpisana już w roku 2018.
   

 4. W roku 2016 r. Fundacja przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt „ILEANet” dofinansowany z Europejskiego Programu Horizon 2020. Projekt został zaakceptowany do dofinansowania w styczniu 2017, a w czerwcu 2017 rozpoczęła się jego realizacja.
  Projekt ILEAnet jest poświęcony budowaniu sieci służącej monitorowaniu działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na rzecz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem Fundacji jako partnera krajowego jest koordynowanie współpracy zainteresowanych podmiotów krajowych, natomiast jako lidera jednego z komponentów roboczych projektu – dokonywanie analiz działalności badawczo-rozwojowej w obszarach zainteresowania sieci ILEAnet oraz opracowywanie rekomendacji. Fundacja EFIC aktywnie podejmuje działania mające na celu zaangażowanie jak największej liczby praktyków, naukowców i organizacji z Polski. Od samego początku punkt kontaktowy w Polsce starał się o to, aby Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie została włączona w skład konsorcjum projektu. Po głosowaniu partnerów projektu, WSpol dołączyła do ILEAnet i zaczęła wspierać sieć i Fundację w działaniach w przestrzeni krajowej i europejskiej. Fundacja EFIC na bieżąco promuje działania podejmowane przez sieć, informuje o projekcie, zaprasza praktyków i naukowców do włączenia się w dyskusje prowadzone na platformie online projektu, a także nadzoruje i moderuje treści na niej zamieszczane. Fundacja działa także w komitecie sterującym pracą wszystkich partnerów wchodzących w skład konsorcjum. Fundacja EFIC uczestniczy we wszystkich działaniach sieci ILEAnet, a także organizuje spotkania liderów grup roboczych w swojej siedzibie w Warszawie.

 5. „Forensic Watch”
  Pomimo braku dofinansowania zewnętrznego Fundacja kontynuowała realizację projektu „Forensic Watch” w zakresie prowadzenia strony internetowej projektu i zamieszczania na niej aktualnych nowinek z obszaru nauk sądowych. Zadania te realizowane były pod nadzorem Pani Moniki Pawelec przez wolontariuszy Fundacji oraz studentów różnych uczelni wyższych (zarówno z kraju, jak i zagranicy) odbywających praktyki zawodowe w naszej Fundacji.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

W 2017 r. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą zgodnie z klasyfikacją:

Innej działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła.

 

Uchwały zarządu Fundacji:

Przychody Fundacji:

Fundacja w 2017 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.

Wynik na działalności gospodarczej:

Przychody - 14.900,00 PLN,

Koszty - 3.200,00 PLN,

Zysk - 11.700,00 PLN

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej stanowiły 13 % wszystkich przychodów.

 

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2017

(PLN)

1. Przychody z działalności statutowej (darowizny) 14.000,00
2. Przychody z działalności gospodarczej 14.900,00
3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 85.533,99
 • dotacja z Komisji Europejskiej – projekt ILEAnet
83.657,99
 • pozostałe przychody operacyjne
1.876,00
4. Przychody finansowe 0,00
Przychody razem 114.433,99

 

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2017

(PLN)

1. Koszty z działalności statutowej 85.906,85
2. Koszty z działalności gospodarczej 3.200,00
3. Koszty administracyjne 39.795,41
4. Koszty finansowe 2,36
5. Różnice kursowe 49.307,79
Koszty razem 178.212,41

 

Dodatkowe dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Fundacja zatrudniała w 2017 roku 1 osobę na umowę o pracę:

1 osoba – Główna Księgowa.

Nie było osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2017 roku 10.493,08 PLN,
w tym premie: 0,00 PLN.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Łączna kwota rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu – 4.900,00 PLN. Nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia.

Fundacja nie wypłacała w 2017 roku wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w  innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

W 2017 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły 61.596,78 PLN.

Wydatki na umowy o dzieło wyniosły 3.200,00 PLN.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

W 2017 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citihandlowy.

Stan rachunków na 31.12.2017 wynosił: 5.249,99 PLN i 47.422,87 EUR.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Fundacja nie nabyła w 2017 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

Fundacja nie nabyła w 2017 roku nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

Fundacja nie nabyła w 2017 środków trwałych.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

 

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2017 r.  wyniosły:              210.877,25 PLN

w tym:

Aktywa trwałe:                                                                                              1.853,67 PLN

Należności krótkoterminowe:                                                              5.243,88 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:                                                         203.779,70 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                                 0,00 PLN

Kapitał własny:                                                                                         -10.530,18  PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                               221.407,43 PLN

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

 

Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych:

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R, VAT-9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.