Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer podatkowy NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29, 00-572 Warszawa, e-mail: sekretariat@efic.pl.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 marca 2013 r).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

 1. propagowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych oraz podnoszenie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych informacji, wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk z obszaru bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 3. wspieranie rozwoju istniejących i promowanie nowych technologii, metod, technik oraz narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości,
 4. promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpraca pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie,
 5. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia jakości kształcenia w tym zakresie,
 6. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 7. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesną naukę i technikę służących poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczności wymiaru sprawiedliwości, z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 8. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 9. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
  Od roku 2014 Fundacja współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała aktywnie uczestniczyli w spotkaniach plenarnych tego komitetu i zgłaszali uwagi do omawianych projektów norm międzynarodowych.
  Komitet zadaniowy PKN KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych działa poprzez Komitet techniczny CEN/TC 419 “Procesy Kryminalistyczne” (poziom europejski) w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 272 „Nauki Sądowe”. 
  Komitet techniczny ISO/TC 272 został utworzony w celu opracowania norm, które odnoszą się do dostarczania usług kryminalistycznych. Normy te mają zastosowanie przede wszystkim do organizacji zajmujących się gromadzeniem, analizą i/lub interpretacji dowodów rzeczowych dla celów prezentacji wnioski i opinii sądowych. Mają one na celu zachowanie cech dowodów podlegających obserwacji i utrzymanie ich integralności na każdym etapie badań. Mają także ułatwiać wymianę informacji między systemami prawnymi różnych krajów.
  W pracach tego komitetu uczestniczą przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z 23 krajów, współpracują z nim przedstawiciele 2 międzynarodowych organizacji (ICRC [Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża]  i ILAC). Przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z kolejnych 19 krajów obserwują jego prace.
  Do chwili obecnej TC 272 opublikował następujące normy międzynarodowe:
  - ISO 18385: 2016 Minimalizowanie ryzyka skażenia ludzkiego DNA w produktach wykorzystywanych do zbierania, przechowywania i analizowania materiałów biologicznych do celów kryminalistycznych - Wymagania;
  - ISO 21043-1: 2018 Kryminalistyka - Część 1: Pojęcia i definicje;
  - ISO 21043-2: 2018 Kryminalistyka - Część 2: Rozpoznawanie, rejestrowanie, gromadzenie, transport i przechowywanie obiektów.
  Obecnie TC 272 pracuje nad kolejnymi normami:
  - ISO 21043-3 Kryminalistyka - Część 3: Analiza;
  - ISO 21043-4 Kryminalistyka - Część 4: Interpretacja;
  - ISO 21043-5 Kryminalistyka - Część 5: Raportowanie;
  - ISO 20964 Kryminalistyka - Wymagania dla materiałów eksploatacyjnych używanych w procesach kryminalistycznych - Wymagania dotyczące produkcji i kompletowaniu zestawów.
 2. Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie prowadzenia zajęć w ramach studiów magisterskich na kierunku kryminalistyka/nauki sądowe.
  W kwietniu i maju 2018 roku przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała przeprowadzili w ramach drugiego semestru studiów magisterskich wykłady z tematyki jakości w naukach sądowych oraz warsztatów z interpretacji dowodów materialnych. Te zajęcia akademickie będą powtarzane w kolejnych latach.

 3. W czerwcu 2017 roku rozpoczęła się realizacja europejskiego projektu „ILEAnet” dofinansowanego z Europejskiego Programu Horizon 2020.

  Projekt ILEAnet jest poświęcony budowaniu sieci służącej monitorowaniu działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na rzecz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem Fundacji jako partnera krajowego jest prowadzenie Punktu Kontaktowego Sieci ILEAnet w Polsce (INC), promowanie projektu i informowanie o możliwości dołączenia do sieci, udział w telekonferencjach konsorcjum projektu, branie udziału w spotkaniach komitetu sterującego projektem, którego jesteśmy stałym członkiem, przynajmniej 3-4 razy w roku oraz na zarządzanie i wykonywanie prac eksperckich w ramach jednej z grup roboczych (Work Package 4).
  W 2018 roku w siedzibie Fundacji EFIC przeprowadzono jedno ze spotkań projektowych, w którym wzięli udział liderzy grup roboczych i członkowie komitetu sterującego projektu (8 osób z 5 krajów). Ponadto dzięki naszym staraniom do projektu ILEAnet dołączyła Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol). Uczestniczyliśmy także w pierwszym otwartym warsztacie ILEAnet, który odbył się w Dublinie w dniach 11 -14.06.2018.

 4. We wrześniu 2017 r. Fundacja złożyła do Fundacji im. Stefana Batorego powtórny wniosek o dofinansowanie działań realizowanych w ramach projektu „Forensic Watch” z funduszu „Demokracja w działaniu” w zakresie dotacji instytucjonalnej i otrzymała wnioskowane dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie z Fundacją im. Batorego została podpisana już w roku 2018. Projekt został zaakceptowany do dofinansowania w styczniu 2017, a w czerwcu 2017 rozpoczęła się jego realizacja.
  Realizację projektu rozpoczęliśmy w lutym 2018 r. (podpisanie umowy z Fundacją im. Stefana Batorego – 5 lutego 2018 r.) W ramach projektu kontynuowaliśmy prowadzenie portalu Forensic Watch, którego dział „Czy wiesz, że?” udało nam się rozszerzyć o wiele nowości i ciekawostek. W ramach projektu planowaliśmy stworzenie własnej sieci punktów kontaktowych w oparciu o studenckie koła naukowe nauk sądowych i pokrewnych oraz przeszkolenie studentów należących do tych kół i włączenie ich w nasze działania (m.in. prowadzenie obserwacji rozpraw sądowych z udziałem biegłych sądowych). Przez 5 miesięcy udało nam się przeprowadzić rozmowy i zaprezentować naszą ideę kilku kołom studenckim. Jednakże współpraca z kołami studenckimi i postępy w tym zakresie nie były zadowalające i w porozumieniu z Fundacją im. Stefana Batorego (w trakcie wizyty monitorującej przedstawicielki z Fundacji im. Stefana Batorego, w dn. 4 lipca 2018 r.) podjęliśmy decyzję o zakończeniu ww. Projektu, jednocześnie składając sprawozdanie finansowe i podsumowanie działań od 1 lutego do 30 czerwca 2018. Niewykorzystaną części dotacji zwrócono do Fundacji im. Stefana Batorego we wrześniu 2018 r.

 5. „Forensic Watch”
  Pomimo braku dofinansowania zewnętrznego Fundacja kontynuowała realizację projektu „Forensic Watch” w zakresie prowadzenia strony internetowej projektu i zamieszczania na niej aktualnych nowinek z obszaru nauk sądowych. Zadania te realizowane były pod nadzorem Pani Moniki Pawelec przez wolontariuszy Fundacji oraz studentów różnych uczelni wyższych (zarówno z kraju jak i zagranicy) odbywających praktyki zawodowe w naszej Fundacji.

 6. W 2018 roku złożyliśmy również kilka wniosków o dofinansowanie różnych projektów:
  a) W dniu 28.02.2018 r. złożono wniosek w konkursie dotyczącym polityki senioralnej, tytuł zadania publicznego: „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych”. Projekt miał być prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Komendantów Policji Polskiej - Oddział w Warszawie. Wniosek ten nie otrzymał dofinansowania.
  b) W dniu 30.03.2018 r. złożono wniosek w ramach dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – „Program badań biegłości dla biegłych sądowych”.  Wniosek ten nie otrzymał dofinansowania.
  c) W dniu 11.05.2018 r. złożono wniosek do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA w ramach konkurs „Opracowanie, ewaluacja i dystrybucja uniwersalnego programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy”. Projekt był przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Komendantów Policji Polskiej - Oddział w Warszawie. Wniosek ten nie otrzymał dofinansowania.
  d) W dniu 31.10.2018 r. złożono kolejny wniosek do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA w ramach konkursu „Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy”. Projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem Komendantów Policji Polskiej - Oddział w Warszawie. Wniosek ten nie otrzymał dofinansowania. Jednak pod koniec roku podjęto rozmowy z przedstawicielami PARPA nad powtórnym złożeniem tego projektu do finansowania przez tę instytucję w innym trybie w roku 2019.

 7. W ramach włączania się w działania sieci EuroExpert przedstawiciele fundacji wzięli udział w spotkaniu zarządu tej sieci w Pradze, w dniach 29-30.11.2018, w trakcie którego przedyskutowano złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Komisji Europejskiej.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

W roku 2018 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wystawieniu jednej refaktury dotyczącej kosztów pracy osób obsługujących audyt projektu Monopoly HOME/2012/ISEC/MO/ENFSI/4000004278, który odbył się w siedzibie Fundacji w dniach 15-18 października 2018. Refaktura została wystawiona zgodnie z ustaleniami na obecny sekretariat sieci ENFSI z siedzibą w Niemczech.
Innej działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła.

 

Uchwały zarządu Fundacji:

 1. UCHWAŁA nr 1/2018 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 20 luty 2018 r. w sprawie zgłoszenia do programu "Polityka senioralna" projektu dotyczącego przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością osób starszych.
 2. UCHWAŁA nr 2/2018 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 20 marzec 2018 r. w sprawie zgłoszenia do programu FIO projektu „Program badań biegłości dla biegłych sądowych”.
 3. UCHWAŁA nr 3/2018 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: nawiązania współpracy z Paniami Agnieszką Lipiec oraz Alicją Tarka.
 4. UCHWAŁA nr 4/2018 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia do dofinansowania z funduszy PARPA projektu przygotowania programu profilaktycznego.
 5. UCHWAŁA nr 5/2018 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Fundacji EFIC.

 

Przychody Fundacji:

Fundacja w 2018 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.

Wynik na działalności gospodarczej:

Przychody - 2 949,39 PLN,

Koszty -  2 914,00 PLN,

Zysk - 35,39 PLN.

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej stanowiły 1,5 % wszystkich przychodów.

 

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2018

(PLN)

1. Przychody z działalności statutowej - dotacje (przelew) 176 089,08
2. Przychody z działalności statutowej - darowizny (przelew) 12 080,00
3. Przychody z działalności gospodarczej (przelew) 2 949,39

4. Pozostałe przychody operacyjne (przelew)

1 861,06

5. Przychody finansowe (przelew)

2 907,75
Przychody razem 195 887,28

 

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2018

(PLN)

1. Koszty z działalności statutowej (przelew) 177 947,87
2. Koszty z działalności gospodarczej (przelew) 2 914,00
3. Koszty administracyjne (przelew) 3 914,68
4. Koszty administracyjne (gotówka) 159,60
5. Koszty finansowe (przelew) 29,92
Koszty razem 184 966,07

 

Dodatkowe dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja nie zatrudniała w 2018 roku pracowników na umowę o pracę.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2018 roku 0 PLN.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Fundacja nie wypłacała w 2018 roku wynagrodzeń członkom zarządu ani z tytułu pełnienia funkcji w innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

W 2018 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły 96.077,68 PLN
Wydatki na umowy o dzieło wyniosły 0 PLN.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W 2018 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citihandlowy
Stan rachunków bankowych na 31.12.2018 wynosił: 7.703,71 PLN i 41.380,47 EUR
Stan kasy gotówkowej na 31.12.2018 wynosił 574,09 PLN

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja nie nabyła w 2018 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

Fundacja nie nabyła w 2018 roku nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja nie nabyła w 2018 środków trwałych.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

 

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2018 r.  wyniosły:              192 438,60 PLN

w tym:

Aktywa trwałe:                                                                                                       0,00 PLN

Należności krótkoterminowe:                                                              6 224,80 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:                                                         186 213,80 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                                 0,00 PLN

Kapitał własny:                                                                                                   391,03 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                               192 047,57 PLN

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

 

Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych:

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT- 8, PIT- 4R, VAT- 9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.

 

Informacje dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).
Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w 2018 roku płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.