Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie (00-572), przy Aleji Wyzwolenia 3/5 lok. 29, e-mail: sekretariat@efic.pl.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 marca 2013 r).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

 1. propagowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych oraz podnoszenie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych informacji, wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk z obszaru bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 3. wspieranie rozwoju istniejących i promowanie nowych technologii, metod, technik oraz narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości,
 4. promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpraca pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie,
 5. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia jakości kształcenia w tym zakresie,
 6. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 7. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesną naukę i technikę służących poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczności wymiaru sprawiedliwości, z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 8. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 9. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

  Od roku 2014 Fundacja współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała aktywnie uczestniczyli w spotkaniach plenarnych tego komitetu i zgłaszali uwagi do omawianych projektów norm międzynarodowych.
  Komitet zadaniowy PKN KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych działa poprzez Komitet techniczny CEN/TC 419 “Procesy Kryminalistyczne” (poziom europejski) w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 272 „Nauki Sądowe” (poziom globalny). 
  Komitet techniczny ISO/TC 272 został utworzony w celu opracowania norm, które odnoszą się do wykonywania i dostarczania usług kryminalistycznych. Normy te mają zastosowanie przede wszystkim dla organizacji zajmujących się ujawnianiem i zabezpieczaniem, analizą i/lub interpretacją dowodów rzeczowych dla celów formułowania wniosków i opinii sądowych. Mają one na celu zachowanie wartości dowodowej dowodów podlegających badaniu i utrzymanie ich integralności na każdym etapie postępowania kryminalistycznego. Mają także ułatwiać wymianę informacji między podmiotami świadczącymi usługi kryminalistyczne i systemami prawnymi różnych krajów.
  W pracach tego komitetu uczestniczą przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z 23 krajów, współpracują z nim przedstawiciele 2 międzynarodowych organizacji (ICRC [Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża]  i ILAC [Międzynarodowa współpraca w zakresie akredytacji laboratoriów]). Przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z kolejnych 19 krajów obserwują jego prace.
  Do chwili obecnej TC 272 opublikował następujące normy międzynarodowe:
  - ISO 18385: 2016 Minimalizowanie ryzyka skażenia ludzkiego DNA w produktach wykorzystywanych do zbierania, przechowywania i analizowania materiałów biologicznych do celów kryminalistycznych - Wymagania;
  - ISO 21043-1: 2018 Kryminalistyka - Część 1: Pojęcia i definicje;
  - ISO 21043-2: 2018 Kryminalistyka - Część 2: Ujawnianie, dokumentowanie, zabezpieczanie, transport i przechowywanie obiektów.
  Obecnie TC 272 pracuje nad kolejnymi normami:
  - ISO 21043-3 Kryminalistyka - Część 3: Analiza;
  - ISO 21043-4 Kryminalistyka - Część 4: Interpretacja;
  - ISO 21043-5 Kryminalistyka - Część 5: Sprawozdawanie;
  - ISO 20964 Kryminalistyka - Wymagania dla materiałów eksploatacyjnych używanych w procesach kryminalistycznych - Wymagania dotyczące produkcji i kompletowaniu zestawów.
 2. Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie prowadzenia zajęć w ramach studiów magisterskich na kierunku kryminalistyka/nauki sądowe.

  W kwietniu i maju 2019 roku przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała przeprowadzili w ramach drugiego semestru studiów magisterskich wykłady z tematyki jakości w naukach sądowych oraz warsztatów z interpretacji dowodów materialnych. Te zajęcia akademickie będą powtarzane w kolejnych latach.

 3. Współpraca w ramach sieci ILEAnet.

  Od czerwca 2017 roku Fundacja uczestniczy w realizacji europejskiego projektu „ILEAnet” dofinansowanego z Europejskiego Programu Horizon 2020.

  Projekt ILEAnet jest poświęcony budowaniu sieci służącej monitorowaniu działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na rzecz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem Fundacji jako partnera krajowego jest prowadzenie Punktu Kontaktowego Sieci ILEAnet w Polsce (INC), promowanie projektu i informowanie o możliwości dołączenia do sieci, udział w telekonferencjach konsorcjum projektu, branie udziału w spotkaniach komitetu sterującego projektem, którego jesteśmy stałym członkiem, przynajmniej 3-4 razy w roku, oraz zarządzanie i wykonywanie prac eksperckich w ramach jednej z grup roboczych (Work Package 4).
  W 2019 roku Fundacja współorganizowała drugi warsztat ILEAnet, który odbył się w dniach 10-12 kwietnia 2019 roku w Rydze. W warsztatach tych poza przedstawicielami Fundacji EFIC uczestniczyli również inni eksperci z Polski. Przedstawiciele EFIC uczestniczyli we wszystkich spotkaniach komitetu sterującego sieci ILEAnet, a także reprezentowali sieć na konferencjach i spotkaniach w Europie. Kontynuowaliśmy także zbieranie danych do badań prowadzonych w ramach projektu w obszarach takich, jak m.in. bezpieczeństwo, cyberprzestępstwa, zwalczanie zorganizowanej cyberprzestępczości, terroryzmu i nielegalnej migracji poprzez śledzenie przepływów finansowych. Skupiliśmy się także na tym, aby zwiększyć zaangażowanie ekspertów z Polski w aktywności organizowane przez sieć ILEAnet. Jako członek komitetu sterującego projektu ILEAnet współorganizowaliśmy wraz z Interpolem webinary dotyczące projektów R&D finansowanych przez Komisję Europejską.

 4. Realizacja projektu „Bezpiecznie pracuję” finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

  Oferta o udzielenie finansowania na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego (nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy) została złożona 17 stycznia 2019 roku do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Finansowanie zostało przyznane, a umowa z PARPA została podpisana 15 kwietnia 2019. Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2019 do 30 października 2020.
  Celem głównym projektu jest przygotowanie programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy, służącego dostarczeniu wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu oraz skutków psychomotorycznych i społecznych uwarunkowań związanych z jego używaniem w miejscu pracy, a także:
  rozpowszechnienie wśród uczestników szkoleń wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdolności psychomotoryczne oraz kształtowanie właściwych wzorców, zachowań i postaw związanych z używaniem alkoholu w miejscu pracy, umożliwiających uczestnikom przeniesienie ich do codziennego życia;
  przeprowadzenie serii szkoleń dotyczących szkodliwego wpływu alkoholu w miejscu pracy. Poprzez innowacyjny trening psychomotoryczny na profesjonalnym symulatorze bezpiecznej jazdy uczestnicy doświadczą, jakie zmiany zachodzą w ich zdolnościach poznawczych i możliwościach motorycznych w warunkach pełnej trzeźwości oraz po użyciu alkoholu o różnym stężeniu (wykorzystanie do ćwiczeń alkogogli);
  przeprowadzenie ewaluacji programu szkoleniowego wśród różnych grup odbiorców.

  Realizację projektu rozpoczęliśmy od ustalenia nazwy programu przeciwdziałania spożywaniu alkoholu w miejscu pracy. Nazwa „Trzeźwo pracuję” została jednogłośnie przyjęta przez cały zespół realizujący projekt jako obowiązująca. 16 kwietnia 2019 rozpoczęliśmy konsultacje z przyszłymi odbiorcami programu. Nawiązaliśmy kontakt z przedstawicielem Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych i zaproponowa-liśmy możliwość wzięcia udziału w naszych szkoleniach pilotażowych. Zwróciliśmy się także z prośbą o wytypowanie przedsiębiorstw według klucza duże, średnie, małe, które mogłyby uczestniczyć w naszych szkoleniach. Równolegle nawiązaliśmy kontakt z dyrektorami szkół branżowych. Zaproszenia zostały wysłane do 70 firm. Zainteresowanie spotkaniem i ewentualnym szkoleniem wyraziło 17 firm. Następnie odbyły się spotkania z przedstawicielami firm. Tematem spotkań było określenie, w jakim zakresie proponowane założenia programu spełniają oczekiwania przedstawicieli firm i przedstawienie, jakie wymagania muszą spełnić, aby zakwalifikować się do wzięcia udziału w szkoleniach pilotażowych. Po spotkaniach okazało się, że część przedstawicieli firm, po przedstawieniu zarządom założeń programu, odmówiło chęci wzięcia udziału w szkoleniach. Jako powód podawali stygmatyzującą nazwę programu. Obawiali się również, że pracownicy oddelegowani na tego typu szkolenie mogą poczuć, że są podejrzewani o spożywanie alkoholu w miejscu pracy. Po konsultacjach z koordynatorem projektu ze strony PARPA podjęliśmy decyzję, aby zmienić nazwę programu na „Bezpiecznie pracuję”. Po zmianie nazwy część firm zmieniła nastawienie do naszej propozycji i pozytywnie wyraziła się o chęci udziału w pilotażu. 6 maja 2019 przeszliśmy do kolejnego etapu projektu, który polegał na dostosowaniu istniejącego programu do założeń programów profilaktycznych PARPA. 21 czerwca 2019 program został zaakceptowany przez Kierownika Działu Programów Lokalnych PARPA. W ramach projektu powstała strona www.bezpieczniepracuje.com, a także (przy wykorzystaniu sprzętu Fundacji EFIC: kamery, oświetlenie, mikrofony itp.) spot promocyjny projektu. Powstały także materiały szkoleniowe i promocyjne (skrypty, ankiety, broszura). 18 września 2019 roku rozpoczęliśmy serię szkoleń o szkodliwym działaniu alkoholu i społecznych uwarunkowaniach jego używania w miejscu pracy:
  18.09.2019 – 99 Rent Sp. z o.o.;
  20.09.2019 – Dr. Irena Eris S.A.;
  25.09.2019 – Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki;
  27.09.2019 – SZPZLO Warszawa – Ochota;
  30.09.2019 – Cartrack Polska Sp. z o.o.;
  15.10.2019 – Karmar S.A.;
  04.11.2019 – Urząd Miejski Wołomin;
  08.11.2019 – Gaz System S.A.;
  05.12.2019 – SIEMENS Sp. z o.o.;
  14.12.2019 – Policja CBŚ;
  17.12.2019 – Prokuratura Krajowa;
  19.12.2019 – UPC Polska.
  Do końca 2019 roku przeprowadziliśmy 12 szkoleń, w których udział wzięło 220 osób.
  Podczas przeprowadzania szkoleń zbieraliśmy ankiety opracowane przez ekspertów, które pomogą nam na etapie ewaluacji programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy, służącego dostarczenia wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu oraz skutków psychomotorycznych i społecznych uwarunkowań związanych z jego używaniem w miejscu pracy.

 5. Projekt „Forensic Watch”.

  Portal Forensic Watch (www.forensicwatch.pl) został patronem medialnym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej", która odbyła się 22 listopada 2019 roku w Lublinie. Konferencja była realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koła Naukowego Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 6. W 2019 roku składaliśmy również wnioski o dofinansowanie różnych projektów:

  a) 12 marca 2019 roku złożony został wniosek wstępny do Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu PROO Priorytet 1, zadanie publiczne: Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego na finansowanie projektu „Platforma wymiany informacji o biegłych sądowych z zagranicy”. W ramach dotacji planowaliśmy sfinansować działania zmierzające do opracowania i wdrożenia nowej kompetencji Fundacji EFIC, dzięki której Fundacja mogłaby służyć pomocą przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przy wyszukiwaniu, a następnie nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów roboczych z ekspertami z zagranicy. Uruchomienie takiego rozwiązania pozwoliłoby nam na rozwój instytucjonalny organizacji.
  Ocena formalna: pozytywna, Ocena merytoryczna 1: zakończona, 5.50 pkt; Ocena merytoryczna 2: zakończona, 6.00 pkt - nie zakwalifikowano do drugiego etapu.
  b) W dniu 26 marca 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 w ramach drugiego konkurs PROO-3 Edycja 2019, zgłoszono do dofinansowania projekt „Forensic Watch 2019-2020” (kontynuowanie działań w ramach tego programu) na kwotę 188 500,00 zł. Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną, pierwsza ocena merytoryczna – 15,00 pkt; druga ocena merytoryczna – 19,00 pkt – wniosek zakwalifikowano do listy rezerwowej.
  c) W czerwcu 2019 roku Fundacja EFIC przystąpiła wraz z Wydziałem SiMR Politechniki Warszawskiej do organizacji konsorcjum dla realizacji Projektu pt. „Teleinformatyczny moduł wspomagania identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych”, finansowanego przez NCBiR w ramach Konkursu nr 10/2019; Runda 1 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Do konsorcjum została zaproszona firma "Software Marcin Fig". Projekt został złożony w terminie i przeszedł wszystkie etapy kwalifikacji. Niestety dofinansowanie uzyskał projekt innego konsorcjum.
  d) W sierpniu Fundacja EFIC przystąpiła do europejskiego konsorcjum składającego się z 25 organizacji, którego koordynatorem miało być Centre for Research and Technology z Hellas, Grecja. Wniosek złożony został w dniu 22 sierpnia 2019 r. do Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020: Technologies to enhance the fight against crime and terrorism, Sub-topic: 1 - Trace qualification. EFIC miało być liderem grupy roboczej (WP3) odpowiedzialnej za Forensic, ethical, legal, and social aspects. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
  e) 23 września 2019 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesne technologie ku poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” w konkursie grantowym „Bezpiecznie z DHL”. W ramach projektu chcieliśmy działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego i zmniejszenia liczby wypadków drogowych w Polsce. Planowaliśmy przeprowadzić serię szkoleń wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczących szkodliwego wpływu środków psychoaktywnych na zdolności poznawcze i możliwości motoryczne, przy wykorzystaniu symulatorów bezpiecznej jazdy. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
  f) 28.11.2019 r. konsorcjum, w którego skład wchodziło 22 partnerów, złożyło wniosekCONTRA (Counter UAS Technologies for European LEAs) w ramach programu ISFP-2019-AG-PROTECT, The Protection Of Public Spaces. EFundacjaIC miałao być liderem podzadania nr 1 w grupie roboczej WP4: Forensic examination of drones, a także współpracować z liderami reszty podzadań grupy roboczej WP4: Drones forensics state of the art analysis, forensics needs, requirements and gaps analysis, Forensic hackathons.
  g) 30 grudnia 2019 r. do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została złożona oferta na (zadanie nr 15/3.3.8/20/DPL)  - opracowanie, druk i dystrybucję publikacji skierowanej do osób biorących udział w kursach reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii za pośrednictwem WORD. Przedmiotem zadania było przygotowanie publikacji adresowanej do uczestników kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jej wydanie w formie drukowanej, udostępnienie PARPA wersji elektronicznej (w formacie pdf) oraz dystrybucja do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na terenie Polski.
 7. W ramach współpracy z siecią EuroExpert prezes fundacji Paweł Rybicki uczestniczył w  zgromadzeniu ogólnym EuroExpert, które odbyło się dniach 4 – 5 lipca 2019 r. w Madrycie (Hiszpania).

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

W okresie sprawozdawczym za rok 2019 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

Uchwały zarządu Fundacji:

 1. UCHWAŁA nr 1/2019 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 26 luty 2019 r. w sprawie przygotowania wniosku na finansowanie projektu „Platforma wymiany informacji o biegłych sądowych z zagranicy”.
 2. UCHWAŁA nr 2/2019 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przygotowania wniosku na finansowanie projektu „Forensic Watch 2019-2020.
 3. UCHWAŁA nr 3/2019 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do konsorcjum przygotowującego projekt pt. „Teleinformatyczny moduł wspomagania identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych”, finansowanego przez NCBiR w ramach Konkursu nr 10/2019.
 4. UCHWAŁA nr 4/2019 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do międzynarodowego konsorcjum przygotowującego projekt „RETRACER” do zgłoszenia w ramach programu Horizon 2020.
 5. UCHWAŁA nr 5/2019 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu uczestnictwa w przyszłej realizacji projektu „RETRACER” zgłaszanego w ramach programu Horizon 2020.
 6. UCHWAŁA nr 6/2019 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przygotowania wniosku o przyznanie grantu w ramach Konkursu Grantowego „Bezpiecznie z DHL”.
 7. UCHWAŁA nr 7/2019 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do międzynarodowego konsorcjum przygotowującego projekt CONTRA w ramach programu ISFP-2019-AG-PROTECT.
 8. UCHWAŁA nr 8/2019 Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przygotowania dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oferty na opracowanie, druk i dystrybucję publikacji skierowanej do osób biorących udział w kursach reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii za pośrednictwem WORD.

Przychody Fundacji:

Fundacja w 2019 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną.

W roku 2019 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Wynik na działalności gospodarczej:

Przychody - 0 PLN,

Koszty - 0 PLN,

Zysk - 0 PLN.

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej stanowiły 0 % wszystkich przychodów.

 

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2019

(PLN)

1. Przychody z działalności statutowej - dotacje (przelew) 295 619,41
2. Przychody z działalności statutowej - darowizny (przelew) 18 000,00
3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00

4. Pozostałe przychody operacyjne (przelew)

408,00

5. Przychody finansowe

0,00
Przychody razem 314 027,41

 

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2019

(PLN)

1. Koszty z działalności statutowej (przelew) 298 054,43
2. Koszty z działalności gospodarczej 0,00
3. Koszty administracyjne (w tym gotówka 33,10 PLN, pozostałe przelew) 9 807,57
4. Pozostałe koszty operacyjne (przelew) 0,04
5. Koszty finansowe (przelew) 2 019,09
Koszty razem 309 884,13

 

Dodatkowe dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja nie zatrudniała w 2019 roku pracowników na umowę o pracę.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2019 roku 0 PLN.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Fundacja nie wypłacała w 2019 roku wynagrodzeń członkom zarządu ani z tytułu pełnienia funkcji w innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

W 2019 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły 120.908,72 PLN
Wydatki na umowy o dzieło wyniosły 18.495,00 PLN.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W 2019 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citihandlowy.
Stan rachunków na 31.12.2019 wynosił: 12.764,30 PLN i 5.420,27 EUR
Gotówka w kasie: 540,99 PLN

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja nie nabyła w 2019 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

Fundacja nie nabyła w 2019 roku nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja nie nabyła w 2019 środków trwałych.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

 

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2019 r.  wyniosły:                  42.039,09 PLN

w tym:

Aktywa trwałe:                                                                                                       0,00 PLN

Należności krótkoterminowe:                                                              5 651,63 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:                                                            36 387,46 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                                 0,00 PLN

Kapitał własny:                                                                                               4 534,31 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                                  37 504,78 PLN

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

 

Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych:

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT- 8, PIT- 4R, VAT- 9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.

 

Informacja dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Informacja dotycząca płatności w gotówce:

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w 2019 roku płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.