Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie (00-572), przy Aleji Wyzwolenia 3/5 lok. 29, e-mail: sekretariat@efic.pl.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 marca 2013 r).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

 1. propagowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych oraz podnoszenie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych informacji, wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk z obszaru bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 3. wspieranie rozwoju istniejących i promowanie nowych technologii, metod, technik oraz narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości,
 4. promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpraca pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie,
 5. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia jakości kształcenia w tym zakresie,
 6. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 7. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesną naukę i technikę służących poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczności wymiaru sprawiedliwości, z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 8. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 9. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.


  Od roku 2014 Fundacja współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała aktywnie uczestniczyli w spotkaniach plenarnych tego komitetu i zgłaszali uwagi do omawianych projektów norm międzynarodowych.

  Komitet zadaniowy PKN KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych działa poprzez Komitet techniczny CEN/TC 419 “Procesy Kryminalistyczne” (poziom europejski) w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 272 „Nauki Sądowe” (poziom globalny).

  Komitet techniczny ISO/TC 272 został utworzony w celu opracowania norm, które odnoszą się do wykonywania i dostarczania usług kryminalistycznych. Normy te mają zastosowanie przede wszystkim dla organizacji zajmujących się ujawnianiem i zabezpieczaniem, analizą i/lub interpretacją dowodów rzeczowych dla celów formułowania wniosków i opinii sądowych. Mają one na celu zachowanie wartości dowodowej dowodów podlegających badaniu i utrzymanie ich integralności na każdym etapie postępowania kryminalistycznego. Mają także ułatwiać wymianę informacji między podmiotami świadczącymi usługi kryminalistyczne i systemami prawnymi różnych krajów.

  W pracach tego komitetu uczestniczą przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z 23 krajów, współpracują z nim przedstawiciele 2 międzynarodowych organizacji (ICRC [Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża] i ILAC [Międzynarodowa Współpraca w zakresie akredytacji laboratoriów ]). Przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z kolejnych 19 krajów obserwują jego prace.

  Do chwili obecnej TC 272 opublikował następujące normy międzynarodowe:

  • ISO 18385: 2016   Minimalizowanie ryzyka skażenia ludzkiego DNA w produktach wykorzystywanych do zbierania, przechowywania i analizowania materiałów biologicznych do celów kryminalistycznych - Wymagania;
  • ISO 21043-1: 2018 Kryminalistyka - Część 1: Pojęcia i definicje;
  • ISO 21043-2: 2018 Kryminalistyka - Część 2: Ujawnianie, dokumentowanie, zabezpieczanie, transport i przechowywanie obiektów.

  Obecnie TC 272 pracuje nad kolejnymi normami:

  • ISO 21043-3 Kryminalistyka - Część 3: Analiza;
  • ISO 21043-4 Kryminalistyka - Część 4: Interpretacja;
  • ISO 21043-5 Kryminalistyka - Część 5: Sprawozdawanie;
  • ISO 20964 Kryminalistyka - Wymagania dla materiałów eksploatacyjnych używanych w procesach kryminalistycznych - Wymagania dotyczące produkcji i kompletowaniu zestawów.

  W 2020 roku przedstawiciele Fundacji EFIC uczestniczyli w 4 spotkaniach zdalnych komitetu zadaniowego PKN KZ 505, na których głównie omawiano zebrane przez Komitet techniczny ISO/TC 272 uwagi redakcyjne do projektów opracowywanych norm międzynarodowych. Podjęto również decyzję, aby włączyć się bezpośrednio do prac redakcyjnych prowadzonych przez ISO/TC 272 w trybie zdalnym.

  Na podstawie tej decyzji Panowie Paweł Rybicki i Marek Pękała w okresie od 29 lipca do 21 października 2020 r., jako przedstawiciele komitetu zadaniowego PKN KZ 505, brali udział w 13 wirtualnych posiedzeniach komitetu redakcyjnego ISO/TC 272 uczestnicząc aktywnie w pracach redakcyjnych nad treścią projektu normy ISO 21043-3 Kryminalistyka - Część 3: Analiza. Prace redakcyjne nad projektem tej normy oraz pozostałych norm mają być kontynuowane w tym trybie w następnym roku.

 2. Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie prowadzenia zajęć w ramach studiów magisterskich na kierunku kryminalistyka/nauki sądowe.

  W marcu, kwietniu i maju 2020 roku przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała przeprowadzili w ramach drugiego semestru studiów magisterskich wykłady z tematyki jakości w naukach sądowych oraz warsztaty z interpretacji dowodów materialnych. W roku 2020 zajęcia od kwietnia były prowadzone w trybie zdalnym. Te zajęcia akademickie będą powtarzane w kolejnych latach.

 3. Współpraca w ramach sieci ILEAnet.

  Od czerwca 2017 roku Fundacja uczestniczy w realizacji europejskiego projektu „ILEAnet” dofinansowanego z Europejskiego Programu Horizon 2020.

  Projekt „ILEAnet” jest poświęcony budowaniu sieci służącej monitorowaniu działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na rzecz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem Fundacji jako partnera krajowego jest prowadzenie Punktu Kontaktowego Sieci ILEAnet w Polsce (INC), promowanie projektu i informowanie o możliwości dołączenia do sieci, udział w telekonferencjach konsorcjum projektu, branie udziału w spotkaniach komitetu sterującego projektem, którego jesteśmy stałym członkiem, przynajmniej 3-4 razy w roku oraz zarządzanie i wykonywanie prac eksperckich w ramach jednej z grup roboczych (Work Package 4) poświęconych m.in. standaryzacji.

  W II kwartale 2020 r. pojawiły się problemy z uzyskaniem dofinansowania zadań realizowanych w ramach tego projektu. Powodem była sytuacja związana z COVID-19 (działania Fundacji wynikające z pandemii opisano poniżej).

  W 2020 roku Fundacja wraz ze wszystkimi partnerami w projekcie i FRONTEX-em współorganizowała trzecie publiczne warsztaty ILEAnet, które odbyły się online w listopadzie 2020 roku. Początkowo planowano, że warsztaty te odbędą się w marcu 2020 roku w Warszawie, ale z powodu pandemii i wprowadzanych ograniczeń komitet sterujący podjął decyzję o przesunięciu wydarzenia, a później o przeprowadzeniu warsztatów w formie online. W warsztatach uczestniczyli Polscy eksperci z obszaru bezpieczeństwa, cyberprzestępstw, zwalczania zorganizowanej cyberprzestępczości, terroryzmu i nielegalnej migracji oraz przedstawiciele Fundacji EFIC.

  Przedstawiciele Fundacji EFIC reprezentowali sieć ILAnet w trakcie wielu spotkań online (w tym organizowanych przez Komisję Europejską). Punkt Kontaktowy w Polsce regularnie informował odbiorców o wydarzeniach organizowanych przez ILEAnet (webinaria ILEAnet organizowane we współpracy z Interpolem) oraz o wszelkich innych istotnych aktywnościach.

 4. Realizacja projektu „Bezpiecznie pracuję” finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

  Oferta o udzielenie finansowania na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego (nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy) została złożona 17 stycznia 2019 roku do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Finansowanie zostało przyznane, a umowa z PARPA została podpisana 15 kwietnia 2019. Termin realizacji zadania wyznaczono od 15 kwietnia 2019 do 30 października 2020.

  Celem głównym projektu było przygotowanie programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy, służącego dostarczeniu wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu oraz skutków psychomotorycznych i społecznych uwarunkowań związanych z jego używaniem w miejscu pracy, a także:

  rozpowszechnienie wśród uczestników szkoleń wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdolności psychomotoryczne oraz kształtowanie właściwych wzorców, zachowań i postaw związanych z używaniem alkoholu w miejscu pracy, umożliwiających uczestnikom przeniesienie ich do codziennego życia;
  przeprowadzenie serii szkoleń dotyczących szkodliwego wpływu alkoholu w miejscu pracy. Poprzez innowacyjny trening psychomotoryczny na profesjonalnym symulatorze bezpiecznej jazdy uczestnicy doświadczą, jakie zmiany zachodzą w ich zdolnościach poznawczych i możliwościach motorycznych w warunkach pełnej trzeźwości oraz po użyciu alkoholu o różnym stężeniu (wykorzystanie do ćwiczeń alkogogli);
  przeprowadzenie ewaluacji programu szkoleniowego wśród różnych grup odbiorców.

  W 2020 roku w ramach projektu realizowaliśmy zadania związane z prowadzeniem strony internetowej o projekcie „Bezpiecznie Pracuję” – aktualizując i tworząc nowe treści.

  26 lutego 2020 r. rozpoczęliśmy serię (4) warsztatów przeznaczonych dla młodzieży szkół średnich na temat szkodliwego działania alkoholu i społecznych uwarunkowań jego używania w miejscu pracy zgodnie z programem warsztatowym „Bezpiecznie Pracuję”. W związku z zamknięciem szkół nastąpiło wstrzymanie prowadzenia warsztatów. Po odwołaniu obostrzeń nałożonych na obywateli w związku ze stanem epidemii, przystąpiliśmy do dalszej realizacji zadania. W szkoleniach przeprowadzonych w szkołach branżowych wzięło udział 111 uczniów. Podczas przeprowadzania szkoleń zbieraliśmy ankiety opracowane przez ekspertów.

  Po przeprowadzeniu 16 szkoleń pilotażowych, w których uczestniczyło 331 osób, w tym 220 osób dorosłych z 12 firm i 111 uczniów z 4 szkół branżowych, rozpoczęliśmy kolejny etap projektu. 5 października 2020 roku zespół ekspertów rozpoczął ewaluację programu profilaktycznego przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych „Bezpiecznie Pracuję”.

  Ewaluacja opierała się na 570 ankietach wypełnianych zarówno w trakcie, jak i po szkoleniach przez uczestników, menadżerów oraz prowadzących. Zespół ekspertów przeanalizował i zinterpretował wyniki, a następnie przedstawił swoje stanowisko w raporcie z procesu ewaluacji. Skorygował także treść programu i skrypt.

  W końcowym etapie projektu powstała ostateczna wersja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy wraz ze skryptem. Projekt zakończył się złożeniem sprawozdania końcowego: merytorycznego i finansowego, które zostały przyjęte bez uwag oraz przekazaniem wszystkich wytworzonych dokumentów i produktów do PARPA, zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu.

 5. Projekt „Forensic Watch”.

  W pierwszym kwartale 2020 roku przystąpiono do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania kodeksu etyki biegłych sądowych. Wniosek wstępny pod nazwą „ForensicWatch: Kodeks Etyki Biegłych Sądowych” złożono w dniu 15 kwietnia 2020 r. do I Edycji Programu Aktywni Obywatele na konkurs na Małe dotacje w ramach priorytetu Aktywność obywatelska. Wniosek złożony przez Fundację przeszedł pozytywnie przez wstępny etap konkursu. W dniu 15 czerwca 2020 roku zostaliśmy poinformowani o zakwalifikowaniu wniosku do etapu końcowego. Niestety, ze względu na różne perturbacje organizacyjne i kadrowe wynikające z trwającej pandemii COVID-19 Fundacja była zmuszona do odstąpienia od złożenia wniosku pełnego.

  W grudniu 2020 r. postanowiono powtórnie przygotować i złożyć projekt dotyczący stworzenia kodeksu etyki biegłych sądowych w ramach II konkursu Programu Aktywni Obywatele.

 6. Współpraca z siecią EuroExpert.

  Fundacja wzięła udział w konsorcjum złożonym z 10 przedstawicieli organizacji EuroExpert koordynowanym przez Institut Europeen De L'Expertise Et De L'Expert – EEEI z Francji, składając w maju 2020 r. wniosek o dofinansowanie projektu European Register of Experts ze środków Europejskiego programu JUST-JACC-EJU-AG-2020.

  Paweł Rybicki wziął udział w Walnym Zgromadzeniu - EuroExpert General Assembly, które odbyło się w dniu 3 lipca 2020 w formie spotkania on-line.

 7. Współpraca z siecią iProcureNet.

  Paweł Rybicki od 2019 roku jest członkiem Rady Doradczej sieci iProcureNet zrzeszającej europejskie podmioty odpowiedzialne za realizację procedur przetargowych na rzecz organów ścigania. W roku 2020 roku brał udział w szeregu seminariów i warsztatów on-line. Na ten rok zaplanowana była także konferencja: 1st iProcureNet Advanced Security Procurement Conference, Lisbon, Portugal w dniach 31 Marca – 1 kwietnia 2020, jednak ze względu na pandemię COVID-19 została ona przesunięta na 9-10 Marca 2021.

 8. W 2020 roku składaliśmy również wnioski o dofinansowanie kolejnch projektów:

  a) W marcu 2020 r. przystąpiliśmy do konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze Polityki Senioralnej - „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" poprzez złożenie oferty na przeprowadzenie warsztatów dla seniorów, których celem głównym byłoby zwiększenie ich świadomość na temat zagrożeń występujących w czasie korzystania z dróg publicznych. Ofertę złożono 6 marca 2020 r. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 16 marca 2020 r. Złożona przez Fundację oferta nie uzyskała finansowania.

  b) W W marcu Fundacja przystąpiła do konkursu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania nr 17/3.3.8./20/DPL polegającego na "Opracowanie, druk i dystrybucja publikacji skierowanej do osób biorących udział w kursach reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii za pośrednictwem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego”. Zadanie to ujęte jest w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykownymi”. Ofertę złożono 9 kwietnia 2020 r. Konkurs rozstrzygnięto 30 kwietnia 2020 r. Złożona przez Fundację oferta nie uzyskała finansowania.

  c) W kwietniu przystąpiono do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Program Badań Biegłości Biegłych Sądowych w Polsce w ramach konkursu PROO-3 Edycja 2020 organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt złożono 15 kwietnia 2020 r. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 16 czerwca 2020 r. Złożona przez Fundację oferta została oceniona pozytywnie i została zakwalifikowana na listę rezerwową. Ostatecznie projekt nie uzyskał dofinansowania.

  d) W czerwcu 2020 r. Fundacja stworzyła wraz z Politechniką Warszawską oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy zapewnieniu współpracy PTK (Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego) konsorcjum w celu przygotowania i złożenia w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG III wniosku o dofinansowanie projektu stworzenia ośrodka organizacji programów badań biegłości w naukach sądowych. Projekt pod nazwą „Zorganizowanie i uruchomienie Centrum Kryminalistycznych Badań Biegłości w celu podniesienia poziomu kompetencji biegłych sądowych w Polsce i poprawy jakości ich opinii” złożono 14 września 2020 r. Ze względu na stwierdzone na etapie oceny wstępnej złożonej aplikacji niejasności formalne oraz niedopełnienie przez jednego z partnerów wymaganych terminów w ich usunięciu, złożony projekt został pozostawiony bez rozpoznania. Konsorcjum złożyło odwołanie od tej decyzji, jednak zostało ono oddalone.

  e) W lipcu 2020 r. przystąpiono do konsorcjum koordynowanego przez ATOS IT Solutions and Services (Hiszpania), w którym wzięło udział 47 partnerów z całej Europy (przedstawiciele organów ściągania, świata nauki oraz przemysłu), w celu przygotowania projektu dotyczącego możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w działaniach organów bezpieczeństwa. Wniosek od dofinansowanie projektu pod nazwą AIFRAME złożono 27 sierpnia 2020 r. do programu Security HORIZON 2020 w ramach priorytetu SU-AI02-2020. Projekt nie uzyskał finansowania.

  f) Ponadto, w lipcu 2020 r. przystąpiono do konsorcjum koordynowanego przez Università Degli Studi di Cagliari (Włochy), w którym wzięło udział 18 partnerów, w celu przygotowania projektu dotyczącego możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w opracowaniu badań biegłości w naukach sądowych. Wniosek od dofinansowanie projektu pod nazwą FEATURE złożono 27 sierpnia 2020 r. do programu Security HORIZON 2020 w ramach priorytetu SU-FCT02-2020. Projekt nie uzyskał finansowania.

  g) W tym samym czasie przystąpiono także do konsorcjum koordynowanego przez Vrije Universiteit Brussel (Belgia), w którym wzięło udział 13 partnerów, w celu przygotowania projektu dotyczącego aspektów etycznych, społecznych, prawnych i organizacyjnych wykorzystywania sztucznej inteligencji do wspierania egzekwowania prawa. Wniosek od dofinansowanie projektu pod nazwą REL-AI-BLE złożono 27 sierpnia 2020 r. do programu Security HORIZON 2020 w ramach priorytetu SU-AI03-2020. Wniosek złożono 27 sierpnia 2020 r. Projekt nie uzyskał finansowania.

  h) W listopadzie przystąpiono do konkursu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania nr 11/2021/DPL: „Wyposażenie miejskich przedsiębiorstw transportowych w materiały edukacyjne dotyczące problemu nietrzeźwych kierowców”. Zadanie to ujęte jest w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykownymi. Projekt złożono 24 listopada 2020 r. Wyniki oceny formalnej zostały opublikowane 7 grudnia 2020 r. Fundacja pozytywnie przeszła ten etap konkursu. Niestety o wyniku oceny merytorycznej nie zostaliśmy poinformowani, żadna wzmianka na ten temat nie została też opublikowana na stronie PARPA. Zakładamy, że oferta złożona przez Fundację nie otrzymała finansowania.

  i) W tym samym miesiącu przystąpiono do konsorcjum koordynowanego przez RiSSC - Research Centre on Security and Crime (Włochy), w którym wzięło udział 4 partnerów, w celu przygotowania projektu badawczego w zakresie współpracy organów ścigania w zwalczaniu nielegalnego handlu bronią palną. Wniosek od dofinansowanie projektu pod nazwą FIREMAP złożono 10 grudnia 2020 r. do programu ISFP-2020-AG-FIRE. Projekt nie uzyskał finansowania.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

W okresie sprawozdawczym za rok 2020 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą zgodnie ze wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS – 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami.


Działania podejmowane w roku 2020 przez zarząd Fundacji w związku z pandemią COVID-19 (SARS-CoV-2):

W połowie marca, w związku z wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów RP zasadami ograniczenia kontaktów społecznych Fundacja EFIC wprowadziła na czas pandemii COVID-19 (SARS-CoV-2) rekomendowane zasady realizacji zadań w ramach działalności Fundacji w tym jako naczelną zasadę pracę w trybie zdalnym.

Perturbacje organizacyjno-finansowe w działaniach Fundacji wynikające z rozszerzającej się pandemii COVID-19 zaczęły się na przełomie lutego i marca 2020 r., kiedy okazało się, że wpłata kolejnej transzy z Europejskiego Programu Horizon 2020 na finansowanie działań Fundacji w ramach projektu ILEAnet została przesunięta, pomimo iż sprawozdanie finansowe Fundacji zostało wysłane na czas i zaakceptowane przez zarządzającą projektem firmę ARTTIC z Francji. Powodem wstrzymania płatności była niemożność rozliczenia poprzedniej transzy całego projektu przez ARTTIC ze względu na opóźnienia w korespondencji z Komisją Europejską. Spowodowało to konieczność zawieszenia wypłaty wynagrodzenia za pracę na rzecz tego projektu dla kierownika projektu Pawła Rybickiego (od marca 2020 r.) a następnie od kwietnia 2020 r. dla pozostałych osób realizujących zdania w ramach tego projektu.

Brak wpłaty kolejnej transzy projektu ILEAnet spowodował także brak środków na pokrycie innych kosztów stałych funkcjonowania Fundacji. W związku z powyższym w marcu 2020 r. Fundacja złożyła do ZGN Śródmieście wniosek o zawieszenie i przesunięcie w czasie zapłaty czynszu za wynajmowany lokal od marca 2020 r. do chwili poprawy sytuacji finansowej Fundacji.

W maju 2020 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami, wystąpiono w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z odprowadzania składek ZUS za kolejne miesiące trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Fundacji wynikających z decyzji administracyjnych.

Ponadto w maju złożono wniosek do Narodowego Instytutu Wolności do 1-go Konkursu COVID-19 na projekt: „Bezpieczeństwo NGO: koszty wynajmu lokalu do realizacji działań Europejskiego Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych (EFIC)” na kwotę 9 987,94 zł.

Zaległe środki finansowe na realizację projektu ILEAnet wpłynęły na początku czerwca 2020 r. dzięki czemu większość problemów finansowych Fundacji zostało rozwiązanych.

W czerwcu 2020 r. wypłacono zaległe wynagrodzenia oraz uregulowano również inne należności. W związku z tym, że nabór do Konkursu COVID 19 Narodowego Instytutu Wolności nie został jeszcze rozstrzygnięty, Fundacja EFIC wycofała swój wniosek, umożliwiając tym samym innym organizacjom skorzystanie z tych środków.

 

Uchwały zarządu Fundacji:

 1. UCHWAŁA nr 1/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: przystąpienia do konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze Polityki Senioralnej;
 2. UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zawieszenia wypłaty wynagrodzenia dla Pawła Rybickiego;
 3. UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w kontaktach społecznych wynikających z realizacji zadań Fundacji na czas pandemii SARS-CoV-2;
 4. UCHWAŁA nr 4/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: złożenia wniosku do ZGN Śródmieście o przesunięcie zapłaty czynszu;
 5. UCHWAŁA nr 5/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do konkursu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ofert na realizację zadania nr 17/3.3.8./20/DPL;
 6. UCHWAŁA nr 6/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie: zawieszenia wypłaty wynagrodzeń ze środków projektu ILAnet
 7. UCHWAŁA nr 7/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie: przygotowania i złożenia projektu w ramach konkursu PROO-3 organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 8. UCHWAŁA nr 8/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie: przygotowania i złożenia projektu w ramach Programu Aktywni Obywatele – „Rozwój instytucjonalnych lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich”;
 9. UCHWAŁA nr 9/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: wystąpienia do ZUS o zwolnienie z odprowadzania składek;
 10. UCHWAŁA nr 10/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: złożenia wniosku do Narodowego Instytutu Wolności w sprawie dofinansowania opłat czynszu;
 11. UCHWAŁA nr 11/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie: przygotowania i złożenia projektu w ramach Programu GOSPOSTRATEG III – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”;
 12. UCHWAŁA nr 12/2020 Zarządu EFIC z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie: wznowienia wypłaty wynagrodzeń z środków projektu ILAnet;
 13. UCHWAŁA nr 13/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie: wycofaniu wniosku do Narodowego Instytutu Wolności w sprawie dofinansowania opłat czynszu;
 14. UCHWAŁA nr 14/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie: odstąpienia od złożenia pełnego projektu dotyczącego stworzenia kodeksu etyki biegłych sądowych w ramach Programu Aktywni Obywatele – „Rozwój instytucjonalnych lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich”;
 15. UCHWAŁA nr 15/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie: udziału przedstawicieli Fundacji EFIC w wirtualnych posiedzeniach Komitetu Technicznego ISO TK 272;
 16. UCHWAŁA nr 16/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do konsorcjum przygotowującego projekt, który ma być finansowany z środków programu HORIZON 2020 (SU-AI02-2020);
 17. UCHWAŁA nr 17/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do konsorcjum przygotowującego projekt, który ma być finansowany z środków programu HORIZON 2020 (SU-FCT02);
 18. UCHWAŁA nr 18/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do konsorcjum przygotowującego projekt, który ma być finansowany z środków programu HORIZON 2020 (SU-AI03-2020);
 19. UCHWAŁA nr 19/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie: przystąpienia do konkursu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ofert na realizację zadania nr 11/2021/DPL;
 20. UCHWAŁA nr 20/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: przystąpienia do konsorcjum przygotowującego projekt, który ma być finansowany z środków programu ISFP-2020-AG-FIRE;
 21. UCHWAŁA nr 21/2020 Zarządu Fundacji EFIC z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: przygotowania i złożenia projektu w ramach II edycji Programu Aktywni Obywatele – „Rozwój instytucjonalnych lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich”.


Przychody Fundacji:

Fundacja w 2020 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.

Wynik na działalności gospodarczej:

Przychody - 1 726,92 PLN,

Koszty - 1 664,56 PLN,

Zysk - 62,36 PLN.

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej stanowiły 0,65 % wszystkich przychodów.

 

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2020

(PLN)

1. Przychody z działalności statutowej - dotacje (przelew) 237 037,10
2. Przychody z działalności statutowej - darowizny (przelew) 18 000,00
3. Przychody z działalności gospodarczej (przelew) 1 726,92

4. Pozostałe przychody operacyjne (przelew)

2 404,40

5. Przychody finansowe (przelew)

3 887,68
Przychody razem 263 056,10

 

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2020

(PLN)

1. Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej (przelew) 785,30
2. Koszty projektu ILEAnet (przelew) 140 026,83
3. Koszty projektu "Bezpiecznie pracuję" (przelew) 97 010,39
4. Koszty z działalności gospodarczej (przelew) 1 664,56
5. Koszty administracyjne (przelew) 10 964,63
6. Pozostałe koszty operacyjne (przelew) 0,46
7. Koszty finansowe (przelew) 0,00
Koszty razem 250 452,17

 

Dodatkowe dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja nie zatrudniała w 2020 roku pracowników na umowę o pracę.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2020 roku 0 PLN.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Fundacja nie wypłacała w 2020 roku wynagrodzeń członkom zarządu ani z tytułu pełnienia funkcji w innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

W 2020 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły 104.686,70 PLN
Wydatki na umowy o dzieło wyniosły 8.000,00 PLN.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W 2020 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citihandlowy.
Stan rachunków na 31.12.2020 wynosił: 169 089,65 PLN
Gotówka w kasie: 540,99 PLN

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja nie nabyła w 2020 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

Fundacja nie nabyła w 2020 roku nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja nie nabyła w 2020 środków trwałych.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

 

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2020 r.  wyniosły:                  174 874,53 PLN

w tym:

Aktywa trwałe:                                                                                                         0,00 PLN

Należności krótkoterminowe:                                                               5 243,89 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:                                                          169 630,64 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                                  0,00 PLN

Kapitał własny:                                                                                             17 138,24 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                                157 736,29 PLN

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

 

Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych:

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT- 8, PIT- 4R, VAT- 9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.

 

Informacja dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Informacja dotycząca płatności w gotówce:

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w 2020 roku płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.