Zmień język
 
 

Sprawozdanie 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW W NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608 w dniu 12-11-2012 r.

Fundacja posiada numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie (00-572), przy Aleji Wyzwolenia 3/5 lok. 29, e-mail: sekretariat@efic.pl.

 

Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 marca 2013 r).

 

Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

 1. propagowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych oraz podnoszenie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,
 2. upowszechnianie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych informacji, wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk z obszaru bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 3. wspieranie rozwoju istniejących i promowanie nowych technologii, metod, technik oraz narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości,
 4. promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpraca pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie,
 5. aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia jakości kształcenia w tym zakresie,
 6. propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,
 7. promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesną naukę i technikę służących poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczności wymiaru sprawiedliwości, z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,
 8. propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,
 9. promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

 1. Współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.


  Od roku 2014 Fundacja współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Komitet zadaniowy PKN KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych działa poprzez Komitet techniczny CEN/TC 419 “Procesy Kryminalistyczne” (poziom europejski) w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 272 „Nauki Sądowe” (poziom globalny).

  Komitet techniczny ISO/TC 272 został utworzony w celu opracowania norm, które odnoszą się do wykonywania i dostarczania usług kryminalistycznych. Normy te mają zastosowanie przede wszystkim dla organizacji zajmujących się ujawnianiem i zabezpieczaniem, analizą i/lub interpretacją dowodów rzeczowych dla celów formułowania wniosków i opinii sądowych. Mają one na celu zachowanie wartości dowodowej dowodów podlegających badaniu i utrzymanie ich integralności na każdym etapie postępowania kryminalistycznego. Mają także ułatwiać wymianę informacji między podmiotami świadczącymi usługi kryminalistyczne i systemami prawnymi różnych krajów.

  W pracach tego komitetu uczestniczą przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z 23 krajów, współpracują z nim przedstawiciele 2 międzynarodowych organizacji (ICRC [Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża] i ILAC [Międzynarodowa Współpraca w zakresie akredytacji laboratoriów ]). Przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z kolejnych 19 krajów obserwują jego prace.

  Do chwili obecnej TC 272 opublikował następujące normy międzynarodowe:

  • ISO 18385: 2016   Minimalizowanie ryzyka skażenia ludzkiego DNA w produktach wykorzystywanych do zbierania, przechowywania i analizowania materiałów biologicznych do celów kryminalistycznych - Wymagania;
  • ISO 21043-1: 2018 Kryminalistyka - Część 1: Pojęcia i definicje;
  • ISO 21043-2: 2018 Kryminalistyka - Część 2: Ujawnianie, dokumentowanie, zabezpieczanie, transport i przechowywanie obiektów.

  Obecnie TC 272 pracuje nad kolejnymi normami:

  • ISO 21043-3 Kryminalistyka - Część 3: Analiza;
  • ISO 21043-4 Kryminalistyka - Część 4: Interpretacja;
  • ISO 21043-5 Kryminalistyka - Część 5: Sprawozdawanie;
  • ISO 20964 Kryminalistyka - Wymagania dla materiałów eksploatacyjnych używanych w procesach kryminalistycznych - Wymagania dotyczące produkcji i kompletowaniu zestawów.


  W 2021 roku przedstawiciele Fundacji EFIC realizowali swoje zadania w formie zdalnej uczestnicząc w wyborze przewodniczącego komitetu KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych na kolejną kadencję oraz w opiniowaniu kilku stanowisk krajowych w sprawach dotyczących kolejnych prac normalizacyjnych w obrębie Unii Europejskiej.

 2. Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie prowadzenia zajęć w ramach studiów magisterskich na kierunku kryminalistyka/nauki sądowe.

  W marcu, kwietniu i maju 2021 roku przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała przeprowadzili w ramach drugiego semestru studiów magisterskich wykłady z tematyki zarządzania jakością w naukach sądowych oraz warsztaty z interpretacji dowodów materialnych. W roku 2021 zajęcia prowadzone były w trybie zdalnym. Te zajęcia akademickie będą powtarzane w kolejnych latach.

 3. Współpraca w ramach sieci ILEAnet.

  Od czerwca 2017 roku Fundacja uczestniczy w realizacji europejskiego projektu „ILEAnet” dofinansowanego z Europejskiego Programu Horizon 2020.

  Projekt „ILEAnet” jest poświęcony budowaniu sieci służącej monitorowaniu działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na rzecz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem Fundacji jako partnera krajowego jest prowadzenie Punktu Kontaktowego Sieci ILEAnet w Polsce (INC), promowanie projektu i informowanie o możliwości dołączenia do sieci, udział w telekonferencjach konsorcjum projektu, branie udziału w spotkaniach komitetu sterującego projektem, którego jesteśmy stałym członkiem, przynajmniej 3-4 razy w roku oraz zarządzanie i wykonywanie prac eksperckich w ramach jednej z grup roboczych (Work Package 4) poświęconych m.in. standaryzacji.

  Przedstawiciele Fundacji EFIC reprezentowali sieć ILAnet w trakcie wielu spotkań online (w tym organizowanych przez Komisję Europejską). Punkt Kontaktowy w Polsce regularnie informował odbiorców o wydarzeniach organizowanych przez ILEAnet (webinaria, warsztaty) oraz o wszelkich innych istotnych aktywnościach. W wydarzeniach organizowanych przez ILEAnet regularnie uczestniczyli Polscy eksperci z obszaru bezpieczeństwa, cyberprzestępstw, zwalczania zorganizowanej cyberprzestępczości, terroryzmu i nielegalnej migracji.

 4. Projekt „Forensic Watch”.

  W 2021 roku działania w ramach projektu Forensic Watch polegały na monitorowaniu inicjatyw legislacyjnych oraz doniesień medialnych na temat pracy biegłych sądowych. Udzielano także komentarzy do artykułów ukazujących się w prasie ogólnopolskiej.

 5. Współpraca z siecią EuroExpert.

  Paweł Rybicki wziął udział w Walnym Zgromadzeniu - EuroExpert General Assembly, które odbyło się w dniu 2 lipca 2021 w formie spotkania on-line.
  Fundacja brała aktywny udział w opracowaniu przez EuroExpert wniosku aplikacyjnego projektu FINDEX II składanego do Komisji Europejskiej o dofinansowanie zgodnie z planem działania E-Justice-Action-Plan 2019—2023. W projekcie tym EuroExpert będzie pełnił rolę lidera dwóch pakietów roboczych (Work Packages).

 6. Współpraca z siecią iProcureNet.

  Paweł Rybicki od 2019 roku jest członkiem Rady Doradczej sieci iProcureNet zrzeszającej europejskie podmioty odpowiedzialne za realizację procedur przetargowych na rzecz organów ścigania. W roku 2021 roku wziął udział w warsztatach iProcureNet on-line, a także w dniach 20-21 września w iProcureNet General Assembly, Sofia, Bułgaria.

 7. W 2021 roku składaliśmy również wnioski o dofinansowanie kolejnch projektów:

  a) W lutym 2021 r. Fundacja przystąpiła do konsorcjum przygotowującego projekt TYCHIOS — Transforming adaptive cybercrime-reporting mechanisms for LEAs and cross-border information-sharing. W ramach projektu miały zostać opracowane modele i standardy wymiany informacji dla transgranicznej komunikacji organów ścigania oraz federalnych, stanowych, regionalnych i rządowych systemów kluczowych. Miało to m.in. umożliwić współpracę oraz ułatwić udostępnianie i rozpowszechnianie przydatnych informacji między interesariuszami władz lokalnych i istotnymi stronami (np. branżowe grupy współpracy, zespoły reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym). Wniosek został złożony 25.02.2021 r. do Komisji Europejskiej w ramach programu Internal Security Fund — Police. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

  b) W tym samym czasie Fundacja przystąpiła do konsorcjum przygotowującego projekt PASSAGE — Protect Adolescents from Sexual and Suggestive Abuse by Guarding E-communication. Projekt miał na celu umożliwienie organom ścigania walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w Internecie poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań opartych na dowodach. PASSAGE miał zawierać najnowocześniejsze narzędzia do obsługi heterogenicznych repozytoriów dużych zbiorów danych i wizualizować krytyczne dowody, co miało pomóc organom ścigania w bezstronnym prowadzeniu postępowań przeciwko potencjalnym sprawcom. Wniosek został złożony 25.02.2021 r. do Komisji Europejskiej w ramach programu Internal Security Fund — Police. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

  c) W marcu 2021 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 — Edycja 2021. W ramach tego konkursu Fundacja EFIC postanowiła złożyć projekt „Aktywny Bezpieczny Senior”. Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów dla seniorów 60+, które miały doprowadzić do zwiększenia wiedzy i świadomości o zagrożeniach występujących na drodze, nabycia umiejętności rozpoznawania tych zagrożeń i przeciwdziałania im. W konsekwencji uczestnicy warsztatów mieli stać się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, przygotowanymi do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, co miało mieć istotny wpływ na ich bezpieczeństwo. Poprzez te działania seniorzy mieli prowadzić świadomie aktywne, bezwypadkowe i satysfakcjonujące życie. W trakcie warsztatów planowaliśmy wykorzystać dwa symulatory bezpiecznej jazdy. Wniosek został złożony 26.03.2021 r. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

  d) W ramach programu „Dobre Innowacje” Fundacja EFIC złożyła wniosek o dofinansowanie programu „Innowacja społeczna - Mobilni i Bezpieczni”. Projekt zakładał przeprowadzenie analizy integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami i seniorów w obszarze wykluczenia komunikacyjnego, mającej na celu włączenie ich do życia zawodowego oraz aktywności w życiu codziennym. Mieliśmy przeprowadzić badania jakościowe polegające na zebraniu historii z życia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych oraz zidentyfikować bariery w mobilności komunikacyjnej, z jakimi się spotykają. Badania fokusowe polegać miały także na przeprowadzeniu zajęć diagnostycznych na określenie czasu reakcji, długości drogi hamowania, pozwalających doświadczyć jazdy w warunkach trudnych (noc, mgła, deszcz) przy wykorzystaniu symulatora jazdy. Celem projektu było wypracowanie wzorcowego sposobu postępowania z osobami z niepełnosprawnościami i starszymi w trakcie kursów prawa jazdy, możliwego do wdrożenia na ogólnodostępnych narzędziach, mającego przeciwdziałać ich wykluczeniu komunikacyjnemu. Wstępny wniosek został złożony 23.04.2021 r. Wniosek zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu. Kompletny wniosek został złożony 9.08.2021 r. Projekt nie zakwalifikował się do etapu obrony pomysłu przed komisją i nie uzyskał dofinansowania.

  e) Fundacja wzięła udział w konsorcjum złożonym z 10 przedstawicieli organizacji EuroExpert koordynowanym przez Institut Europeen De L'Expertise Et De L'Expert — EEEI z Francji, składając w maju 2020 r. wniosek o dofinansowanie projektu European Register of Experts ze środków Europejskiego programu JUST-JACC-EJU-AG-2020. Wniosek ten został umieszczony na liście oczekujących, w związku z czym 18 maja 2021 roku została przesłana do Komisji Europejskiej zaktualizowana wersja wniosku aplikacyjnego projektu pod nazwą FINDEX II. 14 października 2021 otrzymaliśmy informację, że wniosek uzyskał dofinansowanie. Projekt rozpocznie się w 2022 roku.

  f) W czerwcu 2021 r. Fundacja stworzyła wraz z Politechniką Warszawską oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy zapewnieniu współpracy PTK (Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego) konsorcjum w celu przygotowania i złożenia w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”- GOSPOSTRATEG VI wniosku o dofinansowanie projektu stworzenia ośrodka organizacji programów badań biegłości w naukach sądowych. Projekt pod nazwą „Zorganizowanie i uruchomienie Centrum Kryminalistycznych Badań Biegłości w celu podniesienia poziomu kompetencji biegłych sądowych w Polsce i poprawy jakości ich opinii” złożono 7 lipca 2021 r. Ze względu na stwierdzone na etapie oceny wstępnej złożonej aplikacji niejasności w październiku 2021 r. konsorcjum zostało poproszone o złożenie dodatkowych wyjaśnień i zgodnie z sugestią NCBIR poprawiony wniosek został złożony 22.10.2021 r. Wniosek nie otrzymał finansowania (informacja z marca
  2022).

  g) W listopadzie 2021 r. Fundacja przystąpiła do konsorcjum przygotowującego projekt FEATURE — Forensic Evidence AssessmenT Using REliable machine learning. Celem projektu było opracowanie nowoczesnych rozwiązań online do badania biegłości i oceny dowodów, aby poprawić zdolności dochodzeniowe, umożliwić szkolenie/edukację praktyków kryminalistyki oraz uświadomienie decydentów, praktyków i badaczy, jak odpowiedzialnie i etycznie korzystać z uczenia maszynowego w kryminalistyce. Wniosek został złożony w ramach programu Horizon Action Grant Budget-Based (Fighting Crime and Terrorism 2021) 23.11.2021 r. Projekt nie uzyskał finansowania (informacja z 7.04.2022 r.).

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

W okresie sprawozdawczym za rok 2021 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

Uchwały zarządu Fundacji:


Przychody Fundacji:

Fundacja w 2021 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną, nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2021

(PLN)

1. Przychody z działalności statutowej - dotacje (przelew) 138 118,31
2. Przychody z działalności statutowej - darowizny (przelew) 16 500,00
3. Przychody z działalności gospodarczej (przelew) 0,00

4. Pozostałe przychody operacyjne (przelew)

0,03

5. Przychody finansowe (przelew)

0,00
Przychody razem 154 618,34

 

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2021

(PLN)

1. Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej (przelew) 110,68
2. Koszty projektu ILEAnet (przelew) 138 118,31
3. Koszty z działalności gospodarczej (przelew) 0,00
4. Koszty administracyjne (przelew) 9 755,23
5. Pozostałe koszty operacyjne (przelew) 0,46
6. Koszty finansowe (przelew) 3 294,70
   
Koszty razem 151 278,92

 

Dodatkowe dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja nie zatrudniała w 2021 roku pracowników na umowę o pracę.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2021 roku 0 PLN.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Fundacja nie wypłacała w 2021 roku wynagrodzeń członkom zarządu ani z tytułu pełnienia funkcji w innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

W 2021 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły           98.859,72 PLN.
W 2021 roku wydatki na umowy o dzieło wyniosły                                0 PLN.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W 2021 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce:

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citihandlowy.
Stan rachunków na 31.12.2021 wynosił: 30.652,91 PLN.
Gotówka w kasie: 540,99 PLN.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja nie nabyła w 2021 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

Fundacja nie nabyła w 2021 roku nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja nie nabyła w 2021 środków trwałych.

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

 

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2021 r.  wyniosły:                    36.437,78 PLN

w tym:

Aktywa trwałe:                                                                                                         0,00 PLN

Należności krótkoterminowe:                                                               5.243,88 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:                                                             31.193,90 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:                                  0,00 PLN

Kapitał własny:                                                                                             20.477,66 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                                   15.960,12 PLN

 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

 

Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych:

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT- 8, PIT- 4R, VAT- 9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.

 

Informacja dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Informacja dotycząca płatności w gotówce:

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w 2021 roku płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.