Zmień język

Sprawozdanie 2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „EUROPEJSKIE CENTRUM INICJATYW w NAUKACH SĄDOWYCH”

za okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

 

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” została ustanowiona przez Instytut Badawczy - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i rozpoczęła działalność w dniu 12-11-2012 r., z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439608.

Fundacja ma numer statystyczny REGON 146392515 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 521-364-00-68.

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie (00-572), przy ul. Aleja Wyzwolenia 3/5 lok. 29,
e-mail: sekretariat@efic.pl .


Dane członków zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Paweł RYBICKI (powołany uchwałą nr 2 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Wiceprezes Zarządu - Marek PĘKAŁA (powołany uchwałą nr 4 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 07 września 2012 r.);

Członek Zarządu - Beata STEFAŃSKA (powołana uchwałą nr 7 Rady Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych z dnia 27 marca 2013 r).


Cele statutowe Fundacji (określone w § 7 statutu Fundacji) to:

1) propagowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie jak najwyższej jakości działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych oraz podnoszenie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie,

2) upowszechnianie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych informacji, wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk z obszaru bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,

3) wspieranie rozwoju istniejących i promowanie nowych technologii, metod, technik oraz narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości,

4) promowanie inicjatyw, których celem jest spójne i kompleksowe podejście do zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpraca pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie,

5) aktywizowanie środowisk naukowych do prowadzenia badań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia jakości kształcenia w tym zakresie,

6) propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspieranie działań zmierzających do rozwoju i poprawy relacji pomiędzy sektorem publicznym i sektorem prywatnym w zakresie opracowywania nowych technologii służących zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu działań przestępczych oraz identyfikacji ich sprawców,

7) promowanie wykorzystania środków oferowanych przez współczesną naukę i technikę służących poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz skuteczności wymiaru sprawiedliwości, z zachowaniem równowagi między tymi środkami a ochroną podstawowych praw człowieka,

8) propagowanie działań mających na celu opracowanie norm jakości i kompetencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i nauk sądowych,

9) promowanie inicjatyw naukowo-badawczych, szkoleniowych i innych działań podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej służących poprawie bezpieczeństwa publicznego i skuteczności wymiaru sprawiedliwości.


Zasady, formy i zakres działalności statutowej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała następujące działania:

Od roku 2014 Fundacja współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w ramach komitetu zadaniowego KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych. Przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki i Marek Pękała aktywnie uczestniczyli w spotkaniach plenarnych tego komitetu i zgłaszali uwagi do omawianych projektów norm międzynarodowych.

Komitet zadaniowy PKN KZ 505 ds. procesów kryminalistycznych działa poprzez Komitet techniczny CEN/TC 419 “Procesy Kryminalistyczne” (poziom europejski) w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 272 „Nauki Sądowe” (poziom globalny).

Komitet techniczny ISO/TC 272 został utworzony w celu opracowania norm, które odnoszą się do wykonywania i dostarczania usług kryminalistycznych. Normy te mają zastosowanie przede wszystkim dla organizacji zajmujących się ujawnianiem i zabezpieczaniem, analizą i/lub interpretacją dowodów rzeczowych dla celów formułowania wniosków i opinii sądowych. Mają one na celu zachowanie wartości dowodowej dowodów podlegających badaniu i utrzymanie ich integralności na każdym etapie postępowania kryminalistycznego. Mają także ułatwiać wymianę informacji między podmiotami świadczącymi usługi kryminalistyczne i systemami prawnymi różnych krajów.

W pracach tego komitetu uczestniczą przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z 23 krajów, współpracują z nim przedstawiciele 2 międzynarodowych organizacji (ICRC[1] i ILAC[2]). Przedstawiciele krajowych organizacji normalizacyjnych z kolejnych 19 krajów obserwują jego prace.

Do chwili obecnej ISO/TC 272 opublikował następujące normy międzynarodowe:

Obecnie ISO/TC 272 pracuje nad kolejnymi normami:

W 2022 roku przedstawiciele Fundacji EFIC realizowali swoje zadania uczestnicząc w opiniowaniu stanowisk krajowych w sprawach dotyczących kolejnych wersji opracowywanych projektów norm oraz realizacji kolejnych prac normalizacyjnych w obrębie Unii Europejskiej.

W marcu, kwietniu i maju 2022 roku przedstawiciele Fundacji Paweł Rybicki, Marek Pękała oraz dr Kamil Januszkiewicz przeprowadzili w ramach drugiego semestru studiów magisterskich wykłady z tematyki zarządzania jakością w naukach sądowych oraz warsztaty z interpretacji dowodów materialnych. Te zajęcia akademickie są powtarzane w kolejnych latach.

Od czerwca 2017 roku Fundacja uczestniczyła w realizacji europejskiego projektu „ILEAnet” dofinansowanego z Europejskiego Programu Horizon 2020.

Projekt „ILEAnet” był poświęcony budowaniu sieci służącej monitorowaniu działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na rzecz organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem Fundacji jako partnera krajowego było prowadzenie Punktu Kontaktowego Sieci ILEAnet w Polsce (INC), promowanie projektu i informowanie o możliwości dołączenia do sieci, udział w telekonferencjach konsorcjum projektu, branie udziału w spotkaniach komitetu sterującego projektem, którego jesteśmy stałym członkiem, przynajmniej 3-4 razy w roku oraz zarządzanie i wykonywanie prac eksperckich w ramach jednej z grup roboczych (Work Package 4) poświęconych m.in. standaryzacji.

Przedstawiciele Fundacji EFIC reprezentowali sieć ILEAnet w trakcie wielu spotkań online. Punkt Kontaktowy w Polsce regularnie informował odbiorców o wydarzeniach organizowanych przez sieć (webinaria, warsztaty) oraz o wszelkich innych istotnych aktywnościach. W wydarzeniach organizowanych przez ILEAnet uczestniczyli Polscy eksperci z obszaru bezpieczeństwa, cyberprzestępstw, zwalczania zorganizowanej cyberprzestępczości, terroryzmu i nielegalnej migracji.

Fundacja brała udział w tworzeniu raportu na temat standaryzacji w kryminalistyce oraz planu wykorzystania rezultatów projektu ILEAnet. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w ostatnim warsztacie ILEAnet i ostatnim spotkaniu partnerów projektu, które odbyły się w Mediolanie w dn. 6-7.04.2022.

31.05.2022 konsorcjum ILEAnet zakończyło realizację projektu. Jako członkowie komitetu sterującego ILEAnet przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w całym procesie sprawozdawczym – do końca 2022 roku złożono wszystkie wymagane sprawozdania, raporty i dokumenty. Do końca 2022 roku oczekiwaliśmy na rozliczenie się Lidera Konsorcjum z Komisją Europejską, co było konieczne do wypłacenia ostatniej transzy finansowania działań w ramach tego projektu.

W lutym 2022 na zaproszenie uczelni Collegium Intermarium przedstawiciele Fundacji wzięli udział w przygotowaniu przez tą uczelnię wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa”, zobowiązując się do współpracy przy jego realizacji.

Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowanie świadomości w zakresie cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie” został złożony na koniec marca 2022 r. Wniosek uzyskał akceptację i stosowna umowa o finansowanie działań w ramach tego projektu została podpisana przez uczelnie Collegium Intermarium. Projekt jest realizowany od połowy 2022 roku przez 24 miesiące do połowy 2024 roku, a Fundacja EFIC wraz z Fundacją Przeciwdziałania Cyberprzestępczości uczestniczy w jego realizacji. W roku 2022 w ramach realizacji tego projektu z udziałem Fundacji zrealizowano dwa działania:

W lipcu złożono wniosek o finansowanie projektu „Symulatory w edukacji” do programu „Program wsparcia edukacji” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt został zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie (nr projektu IE/2022/116). Po podpisaniu stosownej umowy, w listopadzie rozpoczęto jego realizację. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 8 warsztatów (4 dla szkół podstawowych i 4 dla szkół ponadpodstawowych) z wykorzystaniem profesjonalnych symulatorów bezpiecznej jazdy – samochodu osobowego oraz jednośladu. Celem warsztatów realizowanych w ramach projektu było zarówno podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ich uczestników, jak i zaprezentowanie uczniom oraz nauczycielom innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. W ramach przeprowadzonych warsztatów uczestniczyło 480 uczniów oraz 30 nauczycieli. Na koniec dokonano ewaluacji uzyskanych informacji o przydatności przeprowadzonych szkoleń. Projekt został zakończony do końca 2022 roku i aktualnie jest już rozliczony.

We wrześniu w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” Ministra Edukacji i Nauki złożono projekt „„Edukacja Międzypokoleniowa na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.

Projekt polegał na opracowaniu, przeprowadzeniu oraz ewaluacji warsztatów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży oraz ich dziadków / rodziców. W projekcie wykorzystano profesjonalne symulatory pojazdu jednośladu i samochodu.

Umowa na realizację projektu z Ministerstwem Edukacji i Nauki została podpisana 26 listopada 2022 r., zaś́ warsztaty przeprowadzono w formie zajęć́ pozalekcyjnych w grudniu 2022 r. W każdym pojedynczym spotkaniu warsztatowym wykorzystano zarówno symulator pojazdu jednośladowego, jak i samochodu. Program warsztatów edukacyjnych był dostosowany i realizowany w odniesieniu do konkretnych zdarzeń́ lub sytuacji określanych jako niebezpieczne. Uczniowie byli zapoznawani z sytuacjami, w których dochodzi do zagrożeń́ bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zdobywali wiedzę i umiejętności na temat ich unikania, zaś́ seniorzy mieli możliwość́ sprawdzenia swoich umiejętności jako kierowcy. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 8 warsztatów, co pozwoliło na przeszkolenie około 200 uczniów i około 200 dziadków / rodziców. Dzięki przeprowadzeniu niezależnej ewaluacji uzyskano informacje na temat przydatności warsztatów. Projekt został ostatecznie rozliczony 26 stycznia 2023 r.

Projekt „Forensic Watch” był kontynuowany w ramach własnej działalności statutowej. Poza utrzymywaniem strony internetowej Projektu w roku 2022 Fundacja udzieliła Patronatu medialnego magazynu Forensic Watch VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej", która odbyła się 25 listopada 2022 r. w Lublinie.

W roku 2022 Fundacja nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych. Polskie Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych (PTEiBS) jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym przede wszystkim ekspertów i biegłych sądowych, przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów, jak i sympatyków, a także wszelkie osoby zainteresowane działalnością w ramach wymienionych zawodów. PTEiBS wspólnie z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej jest organizatorem "Akademii Biegłych”.

W ramach współpracy z EuroExpert w 2022 roku Fundacja EFIC włączyła się w realizację projektu FINDEX II. Jest to dwuletni projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej "Sprawiedliwość", realizowany przez EuroExpert oraz European Experts and Expertise Institute w okresie od 1 marca 2022 do 28 lutego 2024. Pozostali partnerzy krajowi uczestniczący w projekcie to: Nationaal College van Gerechtelijke Deskundigen (Belgia), Le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice (Francja), Compagnie Nationale des Experts de Justice en Informatique et Techniques Associees (Francja), Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Włochy), Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (Holandia), European Forensic Initiatives Centre (Polska), Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales (Hiszpania), Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie (Rumunia), Ministerul Justiţiei (Rumunia).

Rezultatami projektu ma być:

Projekt skierowany jest do wszystkich państw członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. państw pilotażowych, które mogą być szczególnie zainteresowane bezpośrednim wdrożeniem wyników projektu, tj. państw, w których nie ma jeszcze centralnej listy biegłych sądowych, bądź trwają w nich prace nad jej opracowaniem i wdrożeniem. Są to: Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy, Polska, Rumunia.

Ponadto przedstawiciele Fundacji wzięli udział (online) w 24-tym Zebraniu Rocznym członków EuroExpert, które odbyło się 15 lipca 2022 roku. Tegoroczne spotkanie było zorganizowane przez Belgijskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych w Brukseli.

W marcu 2023 Fundacja otrzymała informację, że złożony projekt nie jest zgodny z celami programu i dlatego nie będzie oceniany. Konsorcjum złożyło odwołanie powołując się na akceptacje takiego samego wniosku we wcześniejszym konkursie, gdzie zaproponowany identyczny projekt został zaakceptowany pod względem formalnym, przeszedł do oceny ostatecznej i znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów, które nie otrzymały finansowania.

 1. W sierpniu 2022 r. Fundacja przygotowała i złożyła wniosek w ramach małych dotacji z Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawie o finansowanie projektu dotyczącego działań z wykorzystaniem symulatora taktyki prowadzenia pojazdów z Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w m.st. Warszawie. Wniosek nie otrzymał finansowania.
 2. W sierpniu 2022 r. złożono wniosek o finansowanie projektu działań z wykorzystaniem symulatora taktyki prowadzenia pojazdów z funduszy programu Fundacji PZU - "Z fundacją PZU po lekcjach". Wniosek skierowany do Fundacji PZU w ramach programu „Z fundacją PZU po lekcjach” nie uzyskał finansowania.
 3. We wrześniu 2022 r. Fundacja podjęła się wsparcia uczelni Collegium Intermarium w przygotowanie oferty na realizację zadania w ramach programu „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej”. Po dogłębnej analizie oczekiwań zamawiającego odstąpiono od przygotowania oferty.
 1. W związku z wystąpieniem Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury o przedstawienie oferty na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno–edukacyjnej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, w grudniu 2022 r. przygotowano kalkulację i harmonogram realizacji takiego zadania. Ostateczna odpowiedz została przekazana 3 stycznia 2023 r.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

W okresie sprawozdawczym za rok 2022 działalność gospodarcza Fundacji sprowadzała się do:

 1. We wrześniu 2022 r. firma ATM GRUPA S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich zajmująca się realizacją filmów zwróciła się z prośbą o udzielenie licencji na wykorzystanie wybranych fragmentów filmów zrealizowanych przez Fundację EFIC i udostępnianych na stronie internetowej Forensic Watch. Fundacja wyraziła zgodę i po podpisaniu stosownej umowy udzielono licencji na wykorzystanie w produkcji realizowanej przez firmę ATM GRUPA s.a. Około 2 min. materiałów filmowych zrealizowanych przez Fundację.
 2. W listopadzie 2022 r. w związku z zapytaniem Ministerstwa Infrastruktury odnośnie możliwości przeprowadzenia szkolenia kierowców samochodów służbowych co do zasad taktyki bezpiecznej jazdy, Fundacja przygotowała stosowną ofertę na realizację takich szkoleń. Oferta została złożona 25 listopada 2023 r., a zlecone szkolenie zostało przeprowadzone w grudniu 2022 r.

Inne działania podejmowane w roku 2022 przez Zarząd Fundacji

31.05.2022 r. konsorcjum ILEAnet zakończyło realizację projektu. Rozliczenie ostatniej transzy zwrotu kosztów związanych z realizacją działań konsorcjum uzależnione było od zaakceptowania całości dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu realizowanego przez Konsorcjum. Jako członkowie komitetu sterującego ILEAnet przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w całym procesie sprawozdawczym. Akceptacja sprawozdania konsorcjum trwała do końca 2022 roku i dopiero w końcówce grudnia 2022 r. do Fundacji wpłynęła ostatnia transza zwrotu kosztów realizacji działań w ramach projektu.

Opóźnienie zwrotu środków wydatkowanych na realizację ostatnich działań konsorcjum ILEAnet spowodowało poważne problemy związane z finansowaniem bieżącej działalności Fundacji. Dlatego też Zarząd Fundacji dla zapewnienie możliwości finansowania bieżącej działalności Fundacji zwrócił się do współpracowników Fundacji o udzielenie nie oprocentowanych pożyczek do czasu ostatecznego rozliczenia projektu ILAnet i wpływu należnych środków na konto Fundacji. Z chwilą wpływu środków z rozliczenia końcowego projektu Sieci ILEAnet na rachunek Fundacji wszelkie pożyczki zostały zwrócone.

W czerwcu i lipcu dokonano oceny stanu technicznego komputerów znajdujących się na stanie ewidencyjnym Fundacji EFIC i zdecydowano o zdjęciu ich z ewidencji i ich brakowaniu. W wyniku tej akcji po dokładnym oczyszczeniu dysków wybrakowano i zdjęto z ewidencji pozostałych środków trwałych Fundacji EFIC:

 1. Laptop Dell Inspiron 15R nr ewidencyjny: EFIC-00007;
 2. Laptop Dell Inspiron 15R nr ewidencyjny: EFIC-00008;
 3. Laptop Dell Inspiron 15R nr ewidencyjny: EFIC-00009;
 4. Ultrabook Lenovo 4310 nr ewidencyjny: EFIC-00010;
 5. Laptop Dell Inspiron 15R nr ewidencyjny: EFIC-00026.

Powyższy sprzęt po dokładnym oczyszczeniu dysków i pamięci przekazano odpłatnie do firmy zajmującej się brakowaniem sprzętu komputerowego.

Podobnie postąpiono z nieużywanymi już aparatami telefonii komórkowej (nie ujętych w ewidencji pozostałego wyposażenia Fundacji EFIC).

Od przeglądu wyposażenia fotograficznego odstąpiono ze względu na brak personelu.


Uchwały Zarządu Fundacji:
Przychody Fundacji

Fundacja w 2022 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.

Wynik na działalności gospodarczej:

Przychody - 10 800,00 zł

Koszty - 0,00 zł

Zysk - 10 800,00 zł

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej stanowiły 1 % wszystkich przychodów.

Źródła przychodów osiągniętych przez Fundację:

Przychody Fundacji

Stan na dzień 31.12.2022

(PLN)

1. Przychody z działalności statutowej – dotacje (przelew)

909 951,32

2. Przychody z działalności statutowej – darowizny i inne (przelew)

21 000,00

3. Przychody z działalności gospodarczej (przelew)

10 800,00

4. Pozostałe przychody operacyjne (przelew)

652,53

5. Przychody finansowe (przelew)

0,00

Przychody razem

942 403,85

Koszty działalności Fundacji:

Koszty działalności Fundacji

Stan na dzień 31.12.2022

(PLN)

1. Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej (przelew)

1 371,39

2. Koszty projektu ILEAnet (przelew)

534 969,83

3. Koszty innych projektów (przelew)

325 500,00

2. Koszty z działalności gospodarczej (przelew)

0,00

3. Koszty administracyjne (przelew)

0,00

4. Pozostałe koszty operacyjne (przelew)

0,03

4. Koszty finansowe (przelew)

124,01

Koszty razem

861 965,26


Dodatkowe dane o:
 1. a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Fundacja nie zatrudniała w 2022 roku pracowników na umowę o pracę.

 1. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła w 2022 roku 0,- PLN,

 1. c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Fundacja nie wypłacała w 2022 roku wynagrodzeń członkom zarządu ani z tytułu pełnienia funkcji w innych organach Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

 1. d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

W 2022 roku wydatki na umowy zlecenia wyniosły 506 589,16 PLN

W 2022 roku wydatki na umowy o dzieło wyniosły 13 500,00 PLN

 1. e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W 2022 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

 1. f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Wszystkie zasoby finansowe Fundacji są ulokowane na rachunkach w banku Citihandlowy

Stan rachunków na 31.12.2022 wynosił: 99 090,23 PLN

Gotówka w kasie 540,99 PLN

 1. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja nie nabyła w 2022 roku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego

 1. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

Fundacja nie nabyła w 2022 roku nieruchomości.

 1. nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja nie nabyła w 2022 środków trwałych

 1. j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2022 wyniosły 680 916,25 PLN ;

w tym:

Aktywa trwałe: 0,00 PLN

Należności krótkoterminowe: 581 285,03 PLN

Inwestycje krótkoterminowe: 99 631,22 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 PLN

Kapitał własny: 100 916,25 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 580 000,00 PLN


Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.


Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych

Fundacja składa deklaracje podatkowe CIT- 8, PIT- 4R, VAT- 9M, deklaracje miesięczne do ZUS. Wszystkie zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych” nie była przez żaden uprawniony organ przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.


Informacja dotycząca instytucji obowiązanej

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Informacja dotycząca płatności w gotówce

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w 2022 roku płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.


[1] Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

[2] Międzynarodowa Współpraca w zakresie akredytacji laboratoriów (ILAC)